Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékařské tajemství - předávání informací v rámci soudního řízení

V kladených dotazech je odpověď:
pokud ke sdělování údajů dochází ve sporu mezi lékařem či zdravotnickým zařízení a pacientem, popřípadě jinou osobou uplatňující svá práva v rámci trestního, občanskoprávního či správního řízení před soudem, rozhodčím orgánem nebo správním orgánem.
Můj dotaz zní jak si vyložit tuto odpověď: Může tedy poskytnout informace komukoliv dle svého zvážení, nebo existuje určitý okruh osob kterým v takovém případě může takovou informaci předat?

Jiří55

Odpověď:

Dobrý den, 

samozřejmě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nelze sdělovat, jedná se o citlivé informace a přístup k nim nemůže mít "kde kdo."

Výjimku tvoří okruh osob, které potřebují přístup k citlivým údajům v rámci své působnosti (lékaři, pokud se jedná o zdravotní stav, případně další orgány – posudkoví lékaři a orgány rozhodující o opravných prostředcích proti posudkům zdravotního stavu). Samozřejmě s každým takovým zpracováním či přístupem se žádá souhlas osoby, o jejíž údaje jde (zpravidla se můžete všimnout i na smlouvách, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů, obdobně se postupuje i s citlivými údaji). Můžete i vyslovit nesouhlas s poskytnutím citlivých údajů.

Dle zákona o zdravotních službách je možné porušit povinnou mlčenlivost zejména pro poskytnutí informací o zdravotním stavu pro následnou péči (sdělení mezi lékaři a lékařskými zařízeními), pokud dá pacient souhlas, pokud to ukládá zákon (tehdy lze i bez souhlasu pacienta), pro účely trestního řízení (například trestný čin šíření nakažlivé nemoci apod.), nebo:

Za porušení povinné mlčenlivosti se dále nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností poskytovatelem v nezbytném rozsahu pro ochranu vlastních práv v trestním řízení, občanskoprávním řízení, rozhodčím řízení a ve správním řízení nebo sdělování skutečností soudu nebo jinému orgánu, je-li předmětem řízení před soudem nebo jiným orgánem spor mezi poskytovatelem, popřípadě jeho zaměstnancem, a pacientem nebo jinou osobou uplatňující práva na náhradu škody nebo ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb; v této souvislosti je poskytovatel oprávněn předat soudnímu znalci, znaleckému ústavu, komoře nebo odborníkovi, kterého si zvolí, též kopii zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi za účelem vypracování znaleckého nebo odborného posudku vyžádaného obhajobou, nebo účastníkem v občanském soudním řízení.

z toho tedy vyplývá, že informace se poskytuje pouze soudnímu znalci (znalecký ústav, komora, zvolený odborník) - ale nikoliv samotné protistraně – informace jsou poskytovány jen na odborné úrovni.

Pokud by Váš dotaz byl upřesněn na nějakou konkrétní situaci, i naše odpověď by mohla být přesnější. Pro příklad můžeme uvést, že nelze poskytnout informace o zdravotním stavu protistraně, například pokud se bude jednat o náhradu škody za poškozené zdraví. Případně se můžete setkat s informací o zdravotním stavu, která je skrytá v kódu diagnózy – takto například zaměstnavatel v případě, že jste na dočasné pracovní neschopnosti nedozví přesné informace o Vašem zdravotním stavu. Jsou samozřejmě i další případy, kdy se postupuje obdobně.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6236. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

18.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS