Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Problémy při vydání kopií dokumentace, podezření na nedodržování hygienických standardů a přístup k provoznímu řádu, neinformování o zdravotním stavu

Dobrý den.

 1. Jako osoba blízká jsem po úmrtí mojí maminky po operaci slepého střeva na MO JIP požádala nemocnici, jejímž zřizovatelem je kraj, o kopii zdravotní dokumentace. Lékařská i ošetřovatelská část záznamů je vedena velmi nedbale, je v ní přelepováno a přepisováno, záznamy jsou špatně čitelné. Zhotovené kopie dokumentace jsou v černobílé variantě, nekvalitní. To jsem ale zjistila až při studiu dokumentace doma. Za zhotovení kopií mi byla účtována částka 450 Kč "za kopírování a jiné admin. práce" - pouze s dokladem, bez faktury, za co platím. Vzhledem k tomu, aby bylo možné zadat vypracování znaleckého posudku odbornému znalci z oboru ošetřovatelství (k tomu potřebuje kompletní barevné záznamy), požádala jsem nemocnici o záznam na CD. Ze šesti dnů mi byly poskytnuty na CD dny dva. Jinak mi nebylo vyhověno. Nemocnice nemá nikde uveden ceník. Původní informace, kterou jsem dostala od vrchní sestry bylo, že úhradu nepožadují žádnou. Postupuje nemocnice správně? Jaké mám možnosti získat kompletní dokumentaci na CD, když mi nemocnice neodpověděla na můj doporučený dopis ani v zákonné lhůtě 30 dnů?
 2. V nemocnici jsem byla přímým svědkem závažného porušování zásad bezpečné péče o pacienty a aseptických způsobů práce - např. sestry ani lékaři si před invazivními zákroky ruce nemyli, nedesinfikovali, ani nepoužívali rukavice (ani při ošetřování centrálního katetru atd.). Vzhledem k tomu, čeho jsem byla svědkem, jsem požádala o nahlédnutí do standardů ošetřovatelské péče oddělení mezioborové JIP. Nejprve mi bylo sděleno, že jsou k nahlédnutí na internetu, potom na intranetu a na moji písemnou žádost mi bylo sděleno předsedou představenstva a. s. a ředitelem nemocnice, že se jedná o jejich know-how a mé žádosti nevyhovuje. Domnívám se ale, že vnitřní předpis nemocnice by měl být veřejně přístupný, aby byla možná kontrola toho, jak nemocnice dodržuje standardy péče. Vím, že v sousedních zemích, např. na Slovensku, tomu tak běžně je.
 3. Prosím o Vaše stanovisko k tomu, že jsem nebyla informována o infaustní prognoze stavu maminky, se kterou jsem neměla možnost se ani rozloučit, ani jí poskytnout duchovní přípravu na smrt? Lékař do dokumentace uvedl lživý výrok NERESUSCITOVAT - PROJEDNÁNO S DCEROU, aniž bych já tušila, že mám počítat s nejhorším. Jak vidíte, nejedná se o jednu chybu jednoho zdravotníka, ale o řetězení odborných i lidských chyb, které měly za následek zbytečnou smrt maminky a v konečném důsledku moje doživotní psychické trauma. Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velmi líto, s jakým přístupem jste se setkala v tak těžké situaci, jako je nemoc a úmrtí maminky. K jednotlivým Vašim dotazům:

 

 1. Ze zákona máte po smrti maminky nárok na nahlédnutí do veškeré zdravotníické dokumentace a pořizování výpisů, opisů a kopií, pokud to Vaše maminka za svého života nezakázala (což nepředpokládáme). Dokumentace dále musí být vedena čitelně, pravdivě a průkazně, zápis navíc musí být opatřen datem, identifikací a podpisem osoby, která provedla zápis. Pokud Vám tedy nemocnice dala nekvalitní a posléze na CD neúplnou zdravotní dokumentaci a ani ve lhůtě 30 dnů Vám kopii dokumentů nevydala, doporučujeme nemocnici kontaktovat a zjistit, proč na Vaši žádost nereagovali. Pokud ani po té nedosáhnete kladného výsledku, můžete proti tomu podat stížnost. Více informací naleznete na našich stránkách v sekci Stížnosti. Případně se můžete s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Nemocnice může za pořízení kopií podle znění zákona „požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením“. Nemocnice je tedy nemusí poskytovat zdarma, avšak mělo by jít o přiměřené náklady vzhledem k rozsahu dokumentace (kopírování, poštovné). Můžete se nemocnice dotázat, jakým způsobem vyčíslila náklady. Pokud by Vám za cenu 450 Kč okopírovali pouze několik stránek, lze se domnívat, že nejde o částku stanovenou v souladu se zákonem.
 2. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení upravuje v § 15 a následující zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a dále prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

  Podle těchto předpisů je zdravotnické zařízení povinno stanovit hygienická opatření ve svém provozním řádu. Tento provozní řád, schválený orgánem ochrany veřejného zdraví, je také jednou z náležitostí, kterou je nutné přiložit k žádosti o registraci zdravotnického zařízení podle § 10 odst. 3 písm. f) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Provozní řád by tedy měla mít k dispozici příslušná hygienická stanice a registrující orgán (krajský úřad, Magistrát hl. města Prahy nebo Ministerstvo zdravotnictví). Pokud Vám tento dokument nechtěla poskytnout sama nemocnice, zkuste si ho vyžádat na základě žádosti o informace od těchto orgánů. Domníváme se, že v tomto případě se nejedná o výlučně interní pokyn, na který se možnost žádat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nevztahuje.

  Vzhledem k tomu, že na dodržování výše uvedených hygienických požadavků dohlíží orgán ochrany veřejného zdraví, můžete se s podnětem obrátit na příslušnou hygienickou stanici, která může zdravotnickému zařízení v případě zjištění pochybení uložit pokutu. Stěžovat si můžete rovněž u registrujícího orgánu nebo zřizovatele.
 3. Informování osob blízkých o zdravotním stavu pacienta upravuje zákon o péči o zdraví lidu. Tyto osoby mohou být informovány buď, pokud to pacient určil, nebo pokud s ohledem na jeho zdravotní stav nemůže určit osoby, které mají být informovány. Pokud jste nebyla informována o zdravotním stavu maminky, nebo jste byla informována nepravdivě a v rozporu s tím, co je uvedeno v dokumentaci, můžete požadovat po nemocnici vysvětlení, případně podat stížnost. V případě, že se jednalo o etické pochybení konkrétního lékaře, můžete se obrátit na Českou lékařskou komoru.

Vaše Férová nemocnice

21.8.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS