Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní dokumentace zemřelého otce

Dobrý den. Dozvěděla jsem se, že mi zemřel otec, s kterým jsem delší dobu nebyla v kontaktu. S jeho druhou manželkou nekomunikuji, takže od ní žádnou pomoc očekávat nemůžu a ani nechci. Ráda bych získala kopii zdravotní dokumentace svého otce včetně zprávy o příčině smrti, ale neznám jeho praktického lékaře ani zařízení, v nichž se léčil. Kromě toho žiju v cizině, takže je pro mě obtížné tuto situaci řešit na dálku. Můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat a na koho se obrátit? Děkuji předem za brzkou odpověď.

bobulka

Odpověď:

Dobrý den,

bohužel nevíme, z jakého důvodu nechcete kontaktovat druhou manželku Vašeho otce, abyste zjistila bližší informace o ošetřujícím lékaři, či příčině smrti Vašeho otce, ale i přesto bychom Vám nejspíše v první řadě doporučili, abyste se na manželku Vašeho otce obrátila, neboť jiná řešení jsou zdlouhavá a časově náročná. Pokud to skutečně není možné, níže uvádíme několik možných postupů.

V České republice, bohužel, neexistuje registr, v němž by byli zaregistrováni všichni pacienti, proto není možné Vám podat jednoduchou odpověď a návod na to, jak můžete dokumentaci včetně zprávy o příčině smrti získat. V případě, že se nechcete kontaktovat s druhou manželkou Vašeho otce, Vám můžeme nastínit následující řešení:

V České republice je Národní zdravotnický registr, který spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dle vyhlášky se dělí registr na 15 kategorií, přitom v žádosti o informace z registru, která by byla v souladu se zákonem, by mělo být přímo uvedeno, ze kterého registru tyto informace žádáte. Zřejmě bychom Vám nejprve doporučovali obrátit se na ministerstvo s žádostí o informace z registrů, bez toho aniž byste specifikovala, ve kterém registru mají být informace hledány. Ve své žádosti budete muset prokázat příbuzenský vztah k Vašemu otci. Tak nejlépe učiníte, pokud přiložíte k dopisu úředně ověřenou kopii rodného listu., případně jiného dokladu. V případě, že by Vám ministerstvo nevyšlo vstříc, musela byste podat žádost na jednotlivé Vámi zvolené registry, jejichž názvy jsou:

 1. Národní onkologický registr
 2. Národní registr hospitalizovaných
 3. Národní registr reprodukčního zdraví
 4. Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí
 5. Národní registr kloubních náhrad
 6. Národní registr nemocí z povolání
 7. Národní registr uživatelů drog
 8. Národní registr úrazů
 9. Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve
 10. Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
 11. Národní registr poskytovatelů
 12. Národní registr zdravotnických pracovníků
 13. Národní registr dárců
 14. Národní registr osob čekajících na transplantaci
 15. Národní registr provedených transplantací

Pokud by se Vám nepodařilo zjistit ošetřujícího lékaře, nebo zařízení, v němž Váš otec zemřel přes Národní zdravotnické registry, je možné se obrátit na zdravotní pojišťovnu. Situace by byla ulehčena v případě, že byste znala zdravotní pojišťovnu, u které byl Váš otec pojištěn. V případě, že ji neznáte, existuje v České republice Centrální registr pojištěnců, který spravuje Veřejná zdravotní pojišťovna. Ovšem v tomto registru jsou uvedeny pouze následující údaje o pojištěnci: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa pobytu, datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní pojišťovny. Takto byste tedy mohla zjistit zdravotní pojišťovnu, u které byl Váš otec pojištěn. A musela byste se s další žádostí obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Každá zdravotní pojišťovna vede osobní účet pojištěnce, jako přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za pojištěnce. V zákoně není přímo upraveno, zda má i osoba příbuzná oprávnění požádat o tento výpis, ovšem dovozujeme, že by se postupovalo obdobně jako u nahlížení do zdravotnické dokumentace, kde zákon o zdravotních službách uvádí, že do zdravotnické dokumentace jsou oprávněny nahlížet osoby blízké zemřelému pacientovi. Tedy, pokud opět prokážete svůj příbuzenský vztah k Vašemu otci, např. úřední kopií rodného listu, bude prokázáno, že jste jeho osobou blízkou. Žádná další podmínka kromě prokázání příbuzenského vztahu zde není. Např. není už rozhodující, zda žijete v zahraničí, nebo v České republice. Domníváme se, že touto cestou byste měla téměř s jistotou zjistit jméno ošetřujícího lékaře, případně název zařízení, kde byl Váš otec léčen.

Další možnost, jak zjistit jméno ošetřujícího lékaře, Vám můžeme doporučit např.: informování se na matrice města, kde Váš otec žil, jelikož úmrtí osoby hlásí buď osoby příbuzné, anebo právě ošetřující lékař. Zde je ovšem pravděpodobné, že úmrtí nahlásila druhá manželka Vašeho otce.

Jestliže by došlo k úmrtí Vašeho otce v souvislosti s trestným činem, bylo by možné žádat informace o úmrtí na Policii ČR.

V případě, že zjistíte jméno ošetřujícího lékaře, nebo název zdravotnického zařízení, kde byl Váš otec léčen, máte jako osoba blízká zemřelému právo na nahlížení anebo výpis ze zdravotnické dokumentace. Toto právo je definováno v zákoně o zdravotních službách. Zdravotnická dokumentace obsahuje mimo identifikačních údajů pacienta, identifikační údaje poskytovatele lékařské služby, informace o zdravotním stavu pacienta a právě i informace vztahující se k úmrtí pacienta. Za pořízení kopie se platí pouze úhrada nákladů spojených s pořizováním výpisu zdravotnické dokumentace a dále úhrada za odeslání kopie dokumentace. Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 až 100 let, záleží na zdravotnickém zařízení a na onemocněních, které pacient měl.

Důležité je také uvést, že pokud zemřelý pacient vysloví za svého života zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. Doufáme tedy, že takovýto zákaz Váš otec nevyslovil.

Bohužel, cesta, jak se bez bližších údajů k Vámi požadované informaci dobrat, je složitá. Nezbývá nám než popřát Vám hodně štěstí a konečný úspěch.

Vaše férová nemocnice

 

15.11.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS