Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Získá lékař informace o předešlých úkonech?

Dobrý den,

je možné, že nový gynekolog zjistí, od kterého gynekologa jsem přešla, pokud mu to nesdělím? A pokud nedostane dokumentaci od předchozího doktora, dozví se například od pojišťovny o předchozích provedených prohlídkách a úkonech?

Děkuji za odpověď

Jana

Odpověď:

Dobrý den,

zdravotní pojišťovny je možno zařadit mezi veřejné instituce ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. Byť s následujícím postupem nesouhlasíme, dle aktuální praxe zdravotních pojišťoven, si Váš nový gynekolog může informaci o osobě Vašeho předchozího ošetřujícího lékaře vyžádat od Vaší zdravotní pojišťovny, což pojišťovny zdůvodňují § 4a tohoto zákona.

Omezení je zde dáno pouze § 8a tohoto zákona, který říká, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu – ve Vašem případě však, z pohledu zdravotních pojišťoven, k žádnému zásahu do Vašich práv v tomto ohledu nedojde.

Následně může Váš nový lékař kontaktovat toho předchozího a vyžádat od něj výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který mu tuto informaci musí poskytnout opět na základě zák. č. 106/1999 Sb. a zároveň § 9 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., který pro tyto účely odjímá ochranu citlivých údajů.

Na základě telefonické komunikace se zdravotní pojišťovnou konstatujeme, že lékař musí žádost o informace ze strany pojišťovny řádně zdůvodnit, přičemž může vyžádat informace pouze o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří vykonávají tentýž obor, pro který potřebuje znát detaily Vaší předchozí léčby, aby mohl z této léčby vycházet, případně v ní řádně pokračovat. Dále může požádat o informace z důvodu léčebného zákroku, přičemž v takovém případě posoudí revizní lékař, zda jsou informace pro tento případ nezbytné. Více se o poskytování informací ze strany pojišťovny můžete dozvědět například zde.

Nicméně, dle našeho názoru, není přístup ze strany pojišťoven zcela v pořádku.

Dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. má veřejná instituce povinnost poskytnout následující informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 tohoto zákona,

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 tohoto zákona,

j) elektronickou adresu podatelny.

V úředních hodinách by dále povinné subjekty měly zpřístupnit:

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv 2b) podle § 14a tohoto zákona.

Dle našeho názoru ani jeden ze zmíněných bodů neodpovídá informaci takového charakteru, jako je sdělení předchozích poskytovatelů zdravotnických služeb konkrétní osoby jinému poskytovateli, tudíž takovéto sdělení chápeme jako nepodložené a jednoznačně ne zcela korektní. Bohužel, aktuální praxe pojišťoven je odlišná od našeho postoje v dané věci.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

11.5.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS