Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

1.11.2012Aktualizované právní rady pro ženy, které nemohou sehnat porodní asistentku k porodu doma

 

V poslední době se na nás často obrací ženy, které nemohou sehnat porodní asistentku k porodu doma. Proto nabízíme možný právní návod, jak v takové situaci postupovat. Rady jsme pro vás aktualizovali k datu 29. října 2012.

Současnou situaci, kdy řada porodních asistentek, které dříve chodily k domácím porodům, nyní odmítá tuto péči poskytovat, způsobily jejich obavy z možných sankcí. Nový zákon o zdravotních službách (účinný od 1. 4. 2012) totiž upravuje možnost uložení pokuty do výše 1.000.000 Kč zdravotníkovi, který poskytuje zdravotní péči bez oprávnění. Krajské úřady samostatným porodním asistentkám sice oprávnění k výkonu jejich profese udělují, ale zároveň jim v nich často svévolně omezují rozsah jejich kompetencí, aby nemohly poskytovat péči u porodu mimo nemocnici. Přitom mezi zákonné kompetence porodní asistentky patří i vedení fyziologického porodu a vyšetření novorozence.

Těhotná žena, která si přeje legální asistenci porodní asistentky u plánovaného porodu doma, může učinit následující kroky.

I. Nejprve je potřeba si ověřit, že skutečně není v daném regionu dostupná péče porodní asistentky u porodu doma, a podat tyto žádosti:

1) Žádost o seznam porodních asistentek celkově a seznam těch, které mají oprávnění k vedení porodu doma (vzor) – žádost je třeba adresovat odboru zdravotnictví příslušného krajského úřadu nebo magistrátu, který uděluje porodním asistentkám oprávnění. Pravděpodobně však úřad sdělí, že žádné porodní asistentce oprávnění k vedení porodu doma neudělil. Ovšem každý kraj dosud postupoval při vydávání registrací trochu jinak a některé kraje do rozhodnutí porodním asistentkám neuváděly "kromě vedení porodů". Podle našeho názoru taková porodní asistentka může vést porody doma, nicméně řada z nich z vlastní vůle k domácím porodům nechodí.

2) Žádost zdravotní pojišťovně o zajištění péče (vzor) – pojišťovny mají povinnost svým pojištencům zajistit dostupnou zdravotní péči, proto je třeba příslušnou pojišťovnu požádat o zajištění péče porodní asistentky u plánovaného porodu doma. Odpověď pojišťovny ovšem bude pravděpodobně též negativní, protože se domnívají, že takovou povinnost nemají.

3) Žádost nejbližší porodnici o zajištění péče porodní asistentky u plánovaného porodu doma (vzor). Odpověď bude pravděpodobně opět negativní.

II. Následně je možné požádat o pomoc soud prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti a/nebo návrhu na vydání předběžného opatření a požádat, aby soud nařídil zajistit péči u porodu doma blízké porodnici (vzor) a/nebo samostatné porodní asistentce (nejlépe po dohodě s ní), které úřady odpírají vydání oprávnění vést porody doma. Na začátku roku 2012 pražský soud uvedl, že žena má právo požádat o péči nemocnici a soud by jí vyhověl, ale musí tak učinit včas, jiné soudy ovšem toto právo ženám odepřely. Soudní rozhodnutí by u samostatné porodní asistentky nahradilo chybějící oprávnění porodní asistentky a šlo by tak o legální péči. Obě výše uvedené možnosti – návrh na zajištění péče nemocnicí i návrh na zajištění péče soukromou porodní asistentkou – je možné spojit do jednoho podání soudu s dvěma alternativními petity (požadavky) a s uvedením, kterou variantu žena preferuje.

Žaloba na ochranu osobnosti s případným návrhem na vydání předběžného opatření se podává u místně příslušného krajského soudu nebo Městského soudu v Praze. V případě návrhu na vydání předběžného opatření musí soud rozhodnout do 7 dnů a spolu s návrhem je třeba zaplatit vratnou kauci ve výši 10.000 Kč a soudní poplatek ve výši 1.000 Kč. Pokud navrhovatelka nemá na jejich zaplacení, může požádat soud o osvobození od soudního poplatku a od povinnosti uhradit kauci, je ovšem třeba k návrhu připojit vyplněnýformulář o příjmových a majetkových poměrech.

K návrhu je potřeba připojit kopie zamítavých odpovědí od krajského úřadu, zdravotní pojišťovny a porodnice. Pokud není s ohledem na termín porodu čas tyto instituce oslovit písemně, je vhodné je oslovit alespoň telefonicky s nahráním hovoru a do návrhu soudu uvést, že došlo k telefonickému kontaktu, při kterém byla péče odmítnuta.

K návrhu není nutné zastoupení advokátem, žena si ho může podat sama s právní konzultací před jeho podáním. S žádostí o právní konzultaci se můžete obrátit na naši e-mailovou adresuporadna@ferovanemocnice.cz nebo telefonicky na tel. čísle 545 210 446. 

III. Existují i porodní asistentky, které podle novějších registrací mají oprávnění k poskytování domácí péčeve vlastním sociálním prostředí těhotné či rodičky. Nikde v právních předpisech není uvedeno, že by v rámci domácí péče bylo zakázáno vést i porod. Ovšem úřady dovozují bez jakéhokoliv právního podkladu, že se oprávnění vztahuje jen na návštěvní službu v těhotenství a šestinedělí. Pokud žena najde porodní asistentku, která toto oprávnění na domácí péči má a je ochotná vést porod doma, ale má obavy z možných sankcí a represe úřadů, opět je to možné řešit po dohodě s porodní asistentkou žalobou, jak civilní nebo i správní. 

V takovém případě je vhodné postupovat tak, že porodní asistentka nebo žena podají žádost o informace na příslušný krajský úřad a zeptají se, zda se oprávnění porodní asistentky poskytovat domácí péči vztahuje i na vedení porodů a zda porodní asistentce hrozí pokuta, pokud bude poskytovat i péči u porodů doma. V případě, že odpověď bude popírat právo porodní asistentky poskytovat péči a bude připouštět sankce, může žena nebo ještě lépe sama porodní asistentka podat správní žalobu proti nezákonnému zásahu ze strany úřadu, který vytváří neoprávněný nátlak na porodní asistentku a odrazuje ji od legitimního poskytnutí služby a tím zasahuje i do práv ženy.

Zároveň, pokud porodní asistentka na základě takového stanoviska odmítne péči ženě poskytnout, může žena na porodní asistentku podat žalobu na ochranu osobnosti za neoprávněné odmítnutí přijetí pacienta do péče a domáhat se, aby jí soud nařídil a zároveň ji "oprávnil" k poskytnutí péče. Porodní asistentka totiž jako poskytovatel zdravotních služeb může odmítnout pacienta jen ze zákonem stanovených důvodů a neoprávněný nátlak ze strany úřadů tímto důvodem není. Takovou žalobu by bylo pochopitelně třeba podat se souhlasem porodní asistentky, což by bylo i v jejím zájmu, neboť soud pak vyjasní, zda se její oprávnění na domácí péči skutečně vztahuje i na vedení porodů.

IV. Další varianta, která teoreticky přichází v úvahu, je domluvit si péči porodní asistentky ze zahraničí (Rakousko, Německo), pokud to s ohledem na bydliště ženy přichází v úvahu.

Současnou nevyhovující situaci je možné také řešit podnětem k ombudsmanovi kvůli diskriminaci žen, které chtějí rodit doma, v přístupu ke zdravotní péči (vzor). Dále je vhodné oslovit příslušné instituce (Ministerstvo zdravotnictví, krajské úřady) a politiky (poslanci a senátoři, ministr zdravotnictví, předseda vlády) a žádat po nich, aby se problémem zabývali. Ideální je napsat jim osobní dopis, ale je též možné využít formulářeChci svůj porod na našem webu.

V. Za neoprávněný zásah státu do práv ženy tím, že stát brání porodním asistentkám legálně poskytovat péči u porodu doma, se může žena domáhat po státu satisfakce - omluvy a finančního zadostiučinění. Žádost dle zákona 82/1998 Sb. (vzor) se nejprve pošle Ministerstvu zdravotnictví a pokud ministerstvo nárok neuzná, je možné se s nárokem obrátit na civilní soud. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Je potřeba si dát pozor na lhůty - u finančního zadostiučinění je zákonem stanovena promlčecí lhůta 6 měsíců, která se zastaví po uplatnění nároku u ministerstva, které má 6 měsíců na vyřízení věci, a pak se znovu rozběhne. To znamená, že nárok je třeba u ministerstva uplatnit co nejdříve (do několika měsíců, nejpozději do 6 měsíců) a po obdržení zamítavé odpovědi od ministerstva (nejpozději po uplynutí 6 měsíců) je třeba bez zbytečného prodlení podat žalobu k soudu.

Zuzana Candigliota

právnička Ligy lidských práv

(aktualizace dne 29. 10. 2012)

 

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS