Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Sankce za neočkování

Nesplnění očkovací povinnosti (pokud se nejedná o stanovenou výjimku ze zdravotních důvodů) je podle zákona o přestupcích řešeno jako přestupek na úseku zdravotnictví. V roce 2010 však Nejvyšší správní soud dovodil, že očkování není upraveno dostatečně konkrétně zákonem, ale ve skutečnosti je nařizuje pouhá vyhláška. To je podle soudu protiústavní a není tedy možné někoho za nesplnění očkování pokutovat. Zatím není jasné, zda toto soudní rozhodnutí nebude do budoucna přehodnoceno.

Přestupkové řízení do tohoto rozsudku probíhalo před hygienickou stanicí, což je orgán ochrany veřejného zdraví, a v rámci něj bylo možné uložit rodičům pokutu až do výše 10.000 Kč, nebo do výše 4.000 Kč ve zkráceném příkazním řízení. Jako sankci bylo sice možné ukládat i napomenutí, hygienické stanice se však převážně omezovaly jen na ukládání pokut, a to každému rodiči zvlášť. Při určování druhu a velikosti sankce se ze zákona přihlíží k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu, okolnostem a následkům jeho spáchání, dále pak k míře zavinění, k osobě pachatele a jeho pohnutkám.

Nepřímou sankcí je to, že dítě, které nemá splněna všechna očkování z důvodu přání rodičů, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání, ani se účastnit na základní škole zotavovacích akcí, jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě apod.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

Jaká sankce hrozí rodičům v případě, že dítě jejich rozhodnutím nepodstoupilo žádné z povinných očkování? zobrazit odpověď
Co mohou rodiče dělat, pokud nesouhlasí s udělením pokuty, nebo s její výší? zobrazit odpověď
Promlčuje se možnost stíhat rodiče za přestupek? zobrazit odpověď
Může být dítě přijato do školky i v případě, že nebylo podrobeno všem povinným očkováním? zobrazit odpověď
Může být rodičům uložena pokuta za to, že nepodrobili své dítě očkování proti některé z takzvaných dětských nemocí (spalničky, zarděnky, příušnice)? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 26.10.2011

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS