Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnout vysetreni

Dobrý den,

s dcerou pravidelně navštěvujeme dětskou neurologii. Paní doktorka nás poslala na vyšetření EEG do spánkové laboratoře. Týden před plánovaným vyšetřením dcera onemocněla a tak jsem zavolala do spánkové laboratoře, omluvila se, že z tohoto důvodu termín ruším a že se ozvu, až bude dcera zdravá a domluvíme se na dalším termínu. Problémy mé dcery, kvůli kterým jsme se měly vyšetření zúčastnit, už odezněly a tak jsem do spánkové laboratoře nevolala a ani se s dcerou nedostavila. Je jen na mně, jaké vyšetření s dcerou nedostavím a na které se dostavím? Děkuji

Kacaaa

Odpověď:

Dobrý den, 

Zjednodušeně řečeno je skutečně jen na zákonem zástupci dítěte, jakému vyšetření se dítě podrobí za předpokladu, že není dítě v ohrožení života. Níže přikládáme bližšší právní analýzu.

podle současné právní úpravy je možné poskytnout veškeré zdravotní služby (včetně vyšetření) pouze s informovaným souhlasem pacienta, není-li zákonem (§ 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) stanoveno jinak. Souhlas musí být dán pacientem svobodně a vážně a může být kdykoliv odvolán.

Občanský zákoník a Úmluva o právech dítěte stanoví, že rozhodují rodiče o lékařské péči a zákrocích týkajících se dětí. Jsou to právě rodiče, kteří jsou obvykle sami schopni vyhodnotit co je v nejlepším zájmu dítěte. O tom jestli vaše dcera postoupí vyšetření EEG, rozhodujete vy, popř. vy s vaší dcerou, pokud to odůvodňuje její věk a rozumová a volní vyspělost, která se mění s přibývajícím věkem. Pokud tedy vaše dcera dokáže posoudit svůj zdravotní stav a vyhodnotit důsledky neúčasti na vyšetření, měla by s nedostavením se na vyšetření souhlasit také. Obvykle jsou toho děti schopné okolo 14 roku. 

Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit také jeho názor na zamýšlenou zdravotní službu, jestliže je schopen pochopit povahu a závažnost zákroku, který má podstoupit, jeho význam, rizika a důsledky. Závažnost názoru nezletilého pacienta narůstá úměrně s věkem. Zamýšlené zdravotní služby lze poskytnout (odmítnout) pouze na základě rozhodnutí nezletilého bez souhlasu zákonného zástupce, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. 

Z pravidla, že o péči dítěte rozhoduje jeho rodič, existuje výjimka, kterou je případ, kdy je potřeba k záchraně zdraví či života dítěte neodkladně provést vyšetření nebo zákrok. Nelze-li v tomto případě získat souhlas zákonného zástupce bez zbytečného odkladu, rozhodne o poskytnutí potřebné péče ošetřující zdravotní pracovník. To ovšem neplatí, pokud je nezletilý schopen dát souhlas k provedení vyšetření nebo zákroku sám. 

Výjimka se dále nevztahuje na zákroky, které snesou odklad, i když je lékaři považují za nezbytné. Pokud rodič nechce dát k takovému zákroku souhlas, lékařům nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud a počkat na jeho rozhodnutí. Rodiče mají možnost před soudem vysvětlit své postoje, zkoumají se medicínské argumenty a hledá se nejlepší zájem dítěte. 

Pokud dojde k situaci, že dítě se zákrokem souhlasí a rodič ne (nebo naopak), může soud pro rozhodování o zdravotnických službách ustanovit dítěti opatrovníka. Rodič jej totiž nemůže zastupovat jako zákonný zástupce, neboť jejich zájmy jsou v rozporu. V této problematice je velmi důležitý nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2004, spz. III. ÚS 459/03. Šlo o případ Dominika, sedmiletého chlapce, jehož rodiče jsou svědky Jehovovými. Dominik měl rakovinu vyžadující chemoterapii, jenže rodiče jej nechtěli léčit, neboť léčba krevními deriváty byla v rozporu s jejich vírou. Soud tedy ustanovil Dominikovi opatrovníka a nařídil léčbu i proti vůli rodičů, neboť to bylo v zájmu zachování zdraví dítěte. 

Pokud jste odmítla vyšetření, na které paní doktorka vaší dceru poslala, ve většině případů jí to nezakládá právo na to, aby vás dále odmítla léčit. Lékař může ukončit péči o pacienta jen v zákoně stanovených případech. Lékař může péči ukončit, pokud jako pacient vyslovíte nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb nebo přestanete poskytovat součinnost, která je nutná pro další poskytování péče. Z vašeho dotazu ovšem není zřejmé, jestli šlo o vyšetření, které např. bylo důležité pro další postup v léčbě, nebo šlo jen o přechodné problémy. Nemůžeme tedy posoudit, jestli má právo vás odmítnout dále léčit. Zbylé důvody jsou vymezeny v § 48 zákona o zdravotních službách. Ukončením péče však nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta. 

Z odmítnutí vyšetření a zákroku ovšem mohou být vyvozeny negativní důsledky v případě, že hrozí ohrožení zdraví nebo života dítěte. Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je lékař povinen orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ohlásit neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti. OSPOD by následně měl provést kroky, které by měly vést k ochraně dítěte podle zákona o zvláštních řízeních soudních (předběžné opatření, umístění dítěte do vhodného prostředí). Orgán sociálně-právní ochrany dětí však podle zákona zasahuje pouze v nejzávažnějších případech.  

Vaše Férová nemocnice

6.4.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS