Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Požadavky matriky po porodu doma

Dobrý den, jsem svobodná matka a zvažuji domácí porod. Nyní jsem volala na matriku na Praze 10, kam spadám a dost mě překvapilo, co mi paní úřednice pověděla. Jen jsem chtěla zjistit, co potřebuju udělat, abych miminko mohla přihlásit v zákonné třídenní lhůtě. Paní mi nebyla schopná prakticky říct, co po mě bude chtít za doklady. Nakonec mi sdělila, že chce zprávu o rodičče, zprávu o dítěti, mojí těhotenskou průkazku - můžou po mě chtít takhle soukromé dokumenty? Když budu rodit sama, tak mi ani zprávu o rodičče nebude mít kdo napsat. Zprávu o dítěti může pediatrička. Ale stejně se mi nechce dávat do ruky nějaké paní úřednici takhle soukromé věci. Takže hlavně bych se chtěla zeptat: co po mě mohou ze zákona vyžadovat a co už je nad rámec?

Za další jsem zjišťovala, kdo za mě může jít vyřešit matriku, abych nemusela s třídenním miminkem na úřad, jelikož otec hlášen není. Paní mi řekla, že musím já. Ptala jsem se na plnou moc, řekla mi, že to nejde, že jen já nebo otec dítěte. Moje další otázka je: Opravdu nejde jiná varianta? Musím jít přihlásit miminko já? Nemůže to být třeba můj rodinný příslušník? Někdo s plnou mocí?

Ze zkušeností mých známých s domácími porody, dělá matrika Prahy 10 největší problémy v Praze. Byla bych moc vděčná za každou radu. Mám týden do termínu porodu, tak nemám už moc času to řešit. Děkuji moc.

FN

Odpověď:

Dobrý den,

zápis dítěte do matriky se řídí zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.

Podle § 15 je narození povinna hlásit v první řadě porodnice. Pokud se dítě narodí mimo nemocnici, pak je narození povinen oznámit úřadu jeden z rodičů. Pokud narození nenahlásí rodiče, pak je povinna narození oznámit jakákoliv osoba, která se o narození dozví. Takové oznámení je třeba učinit do 3 pracovních dnů od narození dítěte, v případě matky do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit, v případě další osoby do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se od narození dozvěděla.

Zákon v § 14 upravuje, na základě čeho se provede zápis do knihy narození. Učiní se tak buď na základě písemného hlášení z nemocnice, nebo v případě narození mimo nemocnici na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení. Podle zákona o tomto oznámení sepíše matrikář s oznamovatelem zápis. Při ústním oznámení je oznamovatel povinen prokázat totožnost. 

Je tedy zřejmé, že samotné oznámení můžete učinit nejen Vy, ale též jakákoliv jiná osoba, a to i bez plné moci. Na druhou stranu plná moc není vyloučena a pokud by na matriku přišla oznámit narození jiná osoba s plnou mocí, alespoň by bylo prokazatelné, že je oznámení učiněno z Vaší iniciativy a že z Vaší strany nešlo o zanedbání povinnosti.

Nikde v zákoně se nehovoří o tom, že je matka povinna se dostavit osobně na úřad. Slovo ústní neznamená automaticky osobně se dostavit, ale také zatelefonovat, což je též ústní forma. Není možné ani vyloučit odeslání dopisu nebo e-mailu s tímto oznámením, což je sice písemná forma, ale svou oznamovací povinnost tím matka také splní. V případě, že je matka po domácím porodu a objektivně není schopna na úřad s ohledem na svůj poporodní zdravotní stav i s ohledem na péči o novorozeně cestovat, pak lze naopak dovodit, že jsou to naopak úředníci, kdo by se měl osobně dostavit k rodičce a vyřídit s ní zápis dítěte do matriky a vydání rodného listu. 

V souladu s § 16 odst. 2 uvedeného zákona předloží matka k zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, následující dokumenty:

  • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • rodný list,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li jí vydán,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

Není zcela zřejmé, co má zákon na mysli těmi „dalšími doklady potřebnými ke zjištění nebo ověření správnosti údajů“. Nicméně zcela jistě nemohou úředníci požadovat předložení neexistujících lékařských zpráv. Je zřejmé, že při porodu mimo porodnici nemůžete mít žádnou zprávu z porodnice o rodičce a dítěti. Zároveň úředníci nejsou oprávněni od Vás vyžadovat další lékařské zprávy a vynucovat si, abyste se nechala např. vyšetřit gynekologem, protože Vy nemáte povinnost se jakýmkoliv lékařským vyšetřením podrobit. Plně platí Vaše právo na svobodný a informovaný souhlas s jakoukoliv péčí, včetně gynekologického vyšetření. Stačí tedy, když úředníkům sdělíte, že nemáte povinnost se nechat vyšetřovat. Obdobně je to s těhotenským průkazem – jednak nejste povinna ho vůbec mít, jednak obsahuje celou řadu osobních citlivých údajů o zdravotním stavu, které úřad vůbec ke své činnosti nepotřebuje a které s odkazem na ochranu svého soukromí můžete odmítnout předložit. Pokud chcete ale úřadu vyjít vstříc, pak můžete předložit pouze kopii přední strany průkazu, kde nejsou další Vaše citlivé osobní údaje.

I v případě dítěte je tomu podobně – i když dítěti zajistíte zdravotní péči, nejste povinna matrice dokládat kde a jakým způsobem se tak stalo. Smyslem činnosti matriky není ověřovat, zda je dítě pod lékařským dohledem a jaký je jeho zdravotní stav, ale to, zda dítě existuje a zda mu má být vystaven rodný list. Nehledě na to, že ani z několika lékařských zpráv matrika nezjistí, zda jste matkou narozeného dítěte skutečně Vy. To by zjistila jedině ze specializovaného vyšetření a tomu opět nejste povinna sebe ani dítě podrobit a takový požadavek by byl zjevně nepřiměřený, proto se matrika jednoduše musí spokojit s Vaším tvrzením, že jste matkou dítěte, pokud jiné okolnosti nenasvědčují opaku.

Co se týče zprávy o dítěti, tak máte právo na to, aby po narození dítěte Vámi zvolený pediatr navštívil dítě u Vás doma a provedl jeho vyšetření. Tato služba je plně hrazená ze zdravotního pojištění a vyplývá z povinnosti lékaře zajistit preventivní péči již od narození dítěte a v případě prvního vyšetření novorozence „pokud je to možné v jeho vlastním sociálním prostředí“, tedy u Vás doma, což upravuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. Lékař může odmítnout převzít dítě do péče a provést tuto prohlídku pouze v případě, že již má plnou kapacitu a nebere další pacienty, že máte příliš vzdálené bydliště od jeho sídla pro výkon návštěvní služby, nebo pokud nemá smlouvu s Vaší pojišťovnou. Z jiného důvodu nesmí dítě odmítnout, přesto to pediatři často dělají u dětí do 72 hodin věku, avšak pokud tak učiní, pak na něj můžete podat stížnost i žalobu na ochranu osobnosti. V případě, že lékař prohlídku provede (ať již u Vás doma, nebo později v ordinaci), pak Vám též jistě vystaví potvrzení pro matriku.

Z  výše uvedeného je zřejmé, že matrika má právo po Vás chtít Váš občanský průkaz, rodný list a prohlášení o jménu dítěte (pokud nejste cizinka nebo rozvedená). Předložení dalších dokumentů záleží na Vaší vůli a ochotě - z žádného ustanovení nelze dovodit Vaši konkrétní povinnost předkládat lékařské zprávy a povinnost nechat sebe nebo novorozence za tím účelem lékařsky vyšetřit. Na druhou stranu vyšetření dítěte pediatrem lze jistě doporučit a rovněž předložení zprávy pediatra matrice by byl vstřícný krok. Úředníci matriky by k Vám  v každém případě měli přistupovat citlivě a s ohledy na Vaše potřeby a potřeby Vašeho dítěte a s ohledem na požadavek ústního kontaktu by se měli případně sami dostavit k Vám domů sepsat a vyřídit vše potřebné.

Pokud by na neoprávněných požadavcích matrika trvala s tím, že jinak odmítne vydat rodný list (což se už v minulosti stalo), pak je to důvod k podání stížnosti na úředníky. Na úředníky můžete podat stížnost k jejich nadřízenému podle § 175 správního řádu nebo si též můžete na jejich postup stěžovat u veřejného ochránce práv, kde je zaručen objektivní přístup.

S pozdravem

 

Zuzana Candigliota
právnička Ligy lidských práv

28.5.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS