Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

žádost o výpis ze zdravotní dokumentace a poplatky

Dobrý den,


obracím se na Vás s dotazem ohledně výpisu ze zdravotnické dokumentace. Kontaktovala jsem nemocnici a bylo mi odpovězeno, že výpis je zpoplatněn částkou 350,- Kč. Má otázka tedy zní, jestli nemocnice má právo si určit jakoukoliv částku na mou žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace. V ceníku též mají tento manipulační poplatek.

A také bych se Vás ráda zeptala, zda-li je možné podat stížnost na vedení porodu, kde nebylo respektováno mé porodní přání a nebyli mi pravdivě podány informace o veškerých zákrocích. Je nutné tento dokument mít podepsaný od lékaře?

Předem děkuji za odpověď.
 

Miládka

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše prví otázka směřuje k problematice práva nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů a kopií.

Vy, jako pacientka, máte právo nahlížet a pořizovat si kopie čí výpisy ze zdravotnické dokumentace podle §65 zákona o zdravotních službách. V §66 odst. 1 je dále uvedeno, že pokud si výpis nepořídíte sama, je zdravotnické zařízení povino na Vaši žádost výpis či kopii pořídit, a to do 30 dnů od Vaší žádosti. Co se týče platby, zdravotnické zařízení si může naúčtovat poplatek, ale ten musí odpovídat pouze výši účelných nákladů, které jsou a) spojeny s pořízením výpisu nebo pořízení kopie zdravotnické dokumentace, b) za jejich odeslání, kdy požadovaná výše nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním (§66 odst. 3). Zároveň musí být ceník za pořízení kopií či výpisů dostupný na místě veřejně přístupném pro pacienty.

Nemocnice má právo naúčtovat si náklady spojené tedy jak přímo s pořízením kopie (sazba za stránku), jejím odesláním (tak i náklady s případným odesláním – sazba služeb za doručení, pokud si nedohodnete osobní převzetí) a náklady pracovníka jako náklady na vyhledání a zpracování zdravotní dokumentace, které bývají stanoveny např. hodinovou sazbou. Pokud je nemocnice schopna zdůvodnit, jaké náklady manipulační poplatek pokrývá, je to v souladu s právní úpravou.

Pokud byste si kopii pořizovala sama (např. fotoaparátem), žádné poplatky Vám nemocnice by si žádný poplatek účtovat neměla.

Váš druhý dotaz se týká problematiky porodního plánu a dříve vyslovených přání a informovaného souhlasu pacienta. Neuvádíte, jakou formou jste svá přání na průběh porodu sdělovala, proto uvedeme řešení obecně pro porodní plán a pro dříve vyslovené přání.

Co se týká porodního plánu, ten může mít jednak formu dříve vysloveného přání, ale i porodní plán v jakékoliv jiné formě je platný. Jaké body plánu jsou závazné a jaké naopak závazné nejsou se dozvíte zde v otázce Je porodní plán pro zdravotníky závazný?

Porodní plán může mít také formu dříve vysloveného přání, jak je popsáno níže. Více o porodním plánu se můžete dočít v našem již zodpovězeném dotazu zde.

Aby bylo vaše dříve vyslovené přání pro lékaře závazné, musí splňovat náležitosti uvedené v §36 odst. 3 zákona o zdravotních službách. Ten stanovuje, že dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být rovněž opatřeno úředně ověřeným podpisem. Součástí musí být rovněž písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí. Nicméně podpis lékaře není podmínkou pro platnost dříve vysloveného přání (více dříve vysloveném přání můžete najít zde).

Druhou variantou je učinit dříve vyslovené přání podle §63 odst. 4, kdy jej pacient učiní při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek. §63 odst. 5 ovšem uvádí i případy, kdy zdravotnický personál není dříve vysloveným přáním vázán. Jde o případy, kdy:

a) od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,

b) nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,

c) by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby,

d) byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

O jakémkoliv zákroku, který je na Vás prováděn platí, že musí být proveden s Vaším souhlasem. Lékař Vás musí informovat, jaké zákroky budou prováděny a jaká jsou případně rizika s nimi spojená a alternativy. Pokud s určitým zákrokem nesouhlasíte, lékař Vám musí dát podepsat tzv. negativní revers a na základě něho nesmí tento zákrok provést.

Pokud máte z výše uvedeného pocit, že došlo k porušení Vaše dříve vysloveného přání, závazných částí porodního plánu nebo nebylo respektováno Vaše odmítnutí určitého zákroku, můžete postupovat následovně.

1.Podání stížnosti a vedení nemocnice.

2.Pokud nebude stížnost nemocnicí vyřízena dle Vašich představ, můžete podat stížnost též ke zřizovateli nemocnice (zpravidla krajský úřad).

3.Může podat rovněž stížnost na Českou lékařskou komoru.

Více o stížnostech naleznete zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

3.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS