Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Svlékání a ponižující jednání při společné vizitě

Dobrý den,

nastoupila jsem do rehabilitačního ústavu. Při zdejší pravidelné velké vizitě musíme čekat na pokojích ve spodním prádle (není vždy jasná ani hodina - minule jsme čekali 30 min předem). Máme dány předem pokyny, že při vstupu se musíme postavit, pak na pokyn otočit, předklonit, projít se atd. Celá vizita probíhá velmi ponižujícím způsobem před několika lidmi, včetně spolubydlících na pokoji. Paní primářka vesměs ani neoslovuje přímo pacienta,ale sestru - např. ať se otočí apod. Pak zkonstatuje nad ležícím tělem - no s tím už nic neuděláme a odejde.

Mohu toto odmítnout?

Děkuji za odpověď. 

Jana

Odpověď:

Dobrý den,

jednání, které v dotazu popisujete hraničí s porušováním lidských práv. Pokud opravdu probíhá tak, jak uvádíte, bylo by vhodné se proti takovému postupu ohradit a podat stížnost. Postup a pravidla pro podávání stížnosti jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva zdravotnictví (dostupné zde).

 

Hromadné vizity a možné porušování soukromí pacienta

Ačkoliv jsou hromadné vizity v mnoha zdravotnických zařízeních stále běžnou praxí, z právního hlediska se jedná o porušování soukromí pacienta a ochrany jeho osobních údajů. Lékař provádějící vizitu by měl dbát na to, aby ostatní pacienti nebyli na vizitě přítomni. Je to z toho důvodu, že lékař vyšetřovanému pacientovi sděluje informace, které podléhají lékařskému tajemství a rovněž se mohou týkat osobních či citlivých údajů pacienta dle § 4 písm. a) a b) zákona o ochraně osobních údajů. Toto konstatoval i Veřejný ochránce práv (ombudsman):

Stanovisko ombudsmana sp. zn.: 50/2010/NZ/MLU: "Při provádění vizit ve společných prostorách, anebo sice v pracovnách, ale v přítomnosti nepovolaných lidí, dochází k zásahu do práva na ochranu citlivých osobních údajů."

 

Pokud nepřítomnost ostatních pacientů nelze zařídit, měly by být mezi lůžky umístěny neprůhledné plenty. Vizita, včetně zkoušky mobility pacientů, kteří mají problémy s pohybovým aparátem, by následně měla proběhnout za nimi tak, aby ostatní pacienti na pokoji nemohli tomuto vyšetření přihlížet. Je tedy zcela nevhodné a nepřípustné, aby pacienti stáli nastoupeni ve spodním prádle před svým lůžkem a čekali i několik desítek minut na příchod lékaře. Rovněž je absolutně nepřípustné, aby se pacienti ve spodním prádle před ostatními pacienty ohýbali, předkláněli apod., neboť to většina z nich může a zřejmě i vnímá jako ponižující (v případě, že by na pokoji byly osoby odlišného pohlaví, je tento zásah do základních práv ještě intenzivnější). V této souvislosti lze dokonce uvažovat i o nelidském a ponižujícím jednání s pacientem.

Ke způsobu komunikace paní primářky s pacienty lze rovněž uvést výhrady. Ústavní soud České republiky několikrát zdůraznil, že pacient není objekt léčby, ale subjekt léčbu přijímající. Pokud by s pacientem bylo zacházeno jako s věcí (čemuž výše uvedené jednání může nasvědčovat), jde o zásah do lidské důstojnosti. 

Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 2268/2007, ze dne 29. 2. 2008, bod 43:Lidská důstojnost jako hodnota je ukotvena v samých základech celého řádu základních práv obsažených v ústavním pořádku. Je s ní spojen nárok každé osoby na respekt a uznání jako lidské bytosti, z něhož  plyne zákaz činit z člověka pouhý objekt státní vůle, anebo zákaz vystavení osoby takovému jedání, které zpochybňuje její kvalitu jako subjektu.

 

Můžete takové jednání odmítnout? ANO.

Jednání, které zasahuje do Vaší důstojnosti či jiných práv můžete odmítnout. Nejste povinna se takovému jednání podrobit. Navíc zákon o zdravotních službách v § 28 odst. 3 písm. h) výslovně uvádí, že pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny. Rovněž můžete požádat o to, aby kontrolní vyšetření, které lékař provádí při vizitě, bylo provedeno v jiné místnosti tak, aby bylo zachováno Vaše soukromí a důstojnost. 

Pokud by lékař Vašemu požadavku nevyhověl, můžete podepsat negativní revers a rehabilitační ústav opustit. Náležitosti tohoto reversu upravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Na jeho postup si rovněž můžete stěžovat, jak je uvedeno v úvodu dotazu.


Negativní revers by měl obsahovat:

1. údaj o zdravotním stavu pacienta a potřebných zdravotních službách,

2. údaj o možných následcích odmítnutí potřebných zdravotních služeb pro zdraví pacienta,

3. záznam vyjádření pacienta, že údaje podle bodu 1 a 2 mu byly zdravotnickým pracovníkem sděleny a vysvětleny, že jim porozuměl a že měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zdravotnickým pracovníkem zodpovězeny,

4. písemné prohlášení pacienta, popřípadě záznam o tomto prohlášení, že i přes poskytnuté vysvětlení potřebné zdravotní služby odmítá,

5. místo, datum, hodina a podpis pacienta,

6. podpis zdravotnického pracovníka, který pacientovi informace poskytl.

 

Přejeme Vám brzké uzdravení.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

18.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS