Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Mohu odmítnout očkování, které po mě zaměstnavatel vyžaduje?

Dobry den! Prosila bych o radu ve veci ockovani vyzadovaneho zamestnavatelem. Vystudovala jsem Prirodovedeckou fakultu na UK a ziskala pozici v laboratori prenatalani cytoogenetiky, nicmene je na me povinne vyzadovano ockovani proti zloutence typu B. Ma zkusenost je, ze na podobne zasahy reaguji velmi precitlivele, a proto jsem pozadala o moznost podepsani reverzu ve smyslu, ze se nenecham ockovat a v pripade onemocneni si budu hradit lecbu sama a nebudu pozadovat zadne kompenzace. Zatim se zda, ze vse v podstate zalezi pouze na lidskem faktoru (aneb: Kde je vule, tak je i cesta). Chci se tedy zeptat, jak je tato zalezitost osetrena legislativne: Jestli ma zamestnavatel pravo me na zaklade odmitnuti ockovani a podepsaneho vyse uvedeneho reverzu presto do pracovniho pomeru neprijmout a jestli ja mam ze zakona pravo na odmitnuti ve forme reverzu. Predem dekuji za Vasi odpoved. S pozdravem [dotaz byl zkrácen o výpis a citaci právních předpisů]

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz je komplexnějšího rázu a pro jeho zodpovězení je potřeba zkoumat systematiku celé právní úpravy, nejen vyhlášky a zákony, ale i Úmluvu o lidských právech a biomedicíně.

Nejdříve začněme zdravotní způsobilostí k práci a to, jak ji definuje zákon. Uvádíte § 3 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, který uvádí jako jeden z požadavků zdravotní způsobilost. Tu je pracovník povinen doložit lékařským posudkem. Obsah a náležitosti lékařského posudku, stejně jako seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání, by měl stanovit prováděcí právní předpis. Takový předpis v současné době neexistuje, dříve platila vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 470/2004 Sb., která však byla v roce 2006 bez náhrady zrušena. Prohlídkou mělo být zjištěno, zda je osoba zdravá a zda netrpí některou ve vyhlášce uvedených nemocí. Očkování se však posouzení zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky vůbec netýkalo. Na základě této byť již neplatné vyhlášky je možné porozumět pojmu zdravotní způsobilost a je zřejmé, že očkování se sem nezahrnuje.

Odkázala jste na § 103 zákoníku práce, kde je uvedeno, že je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti. Tímto je tedy nutné chápat zdravotní způsobilost ve smyslu lékařského posudku, který se zabývá tím, zda osoba netrpí určitou nemocí, která jí brání vykonávat zaměstnání. Ustanovení na základě tohoto není možné chápat tak, že naprosto zdravá osoba, by mohla teoreticky určitou nemocí onemocnět, a z toho důvodu měla být prohlášena za zdravotně nezpůsobilou. Zaměstnavatel, který zaměstná zdravého neočkovaného zaměstnance, tedy neporušuje toto ustanovení zákoníku práce.

Na druhou stranu je v zákoníku práce jiné ustanovení týkající se bezpečnosti práce (§ 101), podle něj je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Podmínky ochrany zdraví při práci blíže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které v minimálních opatřeních k ochraně zdraví při práci (§ 36) uvádí: Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci vystaven.

Mimochodem povinnost očkování stanoví zákoník práce i přímo zaměstnancům (§ 106): Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.

Kromě toho je požadavek očkování upraven ve speciálních předpisech, a to v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a v prováděcí vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, kterou sama citujete. V § 45 zákona o ochraně veřejného zdraví je stanovena povinnost fyzických osob, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování. To je dále rozvedeno ve vyhlášce, kde je ustanovení o pravidelném a zvláštním očkování proti hepatitidě B (§ 7 a 9), jsou vyjmenována pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B (§ 16), jejichž zaměstnanci se musí nechat očkovat (§ 9). Zároveň je ve vyhlášce uvedeno, že na uvedená pracoviště mohou být pracovníci zařazeni nejdříve po podání druhé dávky očkovací látky za předpokladu, že další očkování bude ukončeno v předepsaném termínu (§ 17).

V zákoně o ochraně veřejného zdraví se však výslovně uvádí výjimka z povinnosti očkování z důvodu kontraindikace. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že na očkování reagujete citlivě, můžete se pokusit využít této výjimky a nechat si kontraindikaci potvrdit.

Jinak je právní úprava v podstatě nekompromisní a ze zákona nevyplývá, že by bylo možné podepsat negativní reverz. Nepodrobení se očkování tedy podle platné právní úpravy může dokonce být důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Pokud byste kvůli nenaočkování žloutenkou onemocněla, nesl by za to odpovědnost zaměstnavatel. Není jisté, zda by se mohl této odpovědnosti např. Vámi podepsaným reverzem zprostit.

Jediné, čím se dá v podstatě argumentovat ve Váš prospěch, pokud očkování odmítáte, je Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Ta obecně stanoví, že každý zákrok v oblasti péče o zdraví je možné provést pouze s informovaným souhlasem dotčené osoby. Toto právo lidí lze omezit pouze v případě, kdy je opatření nezbytné v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných. Úmluva rovněž stanoví, že zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Rozhodující otázkou by bylo, jestli byste neočkováním mohla ohrozit někoho dalšího. To ale není právní otázka na nás. V případě, že byste svým rozhodnutím ohrožovala pouze sama sebe, nebylo by podle našeho názoru možné Vás nutit k podrobení se očkování. Tento náš názor ale není obecně platný a definitivně by se k otázce přiměřenosti očkování a možnosti výjimek musely vyjádřit soudy. Podle našich informací např. v Německu lze legálně toto očkování odmítnout.

Vaše Férová nemocnice

8.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS