Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Můžeme jako klub pro předškoláky přijímat i neočkované děti?

Dobrý den,

jsme občanské sdružení a provozujeme klub pro předškolní děti. Nejsme registrované školské zařízení, nicméně prakticky fungujeme podobně jako školka. Přijímáme i neočkované děti, chceme je i nadále přijímat a žádné dítě nediskriminovat a tento náš postoj i nadále veřejně deklarovat. Nicméně pracovníci hygienické stanice nám sdělili, že se na nás též vztahuje povinnost přijímat jen řádně očkované děti, a hrozili nám případnými sankcemi. Nechceme se nechat zastrašovat, ale ani nechceme riskovat. Jak můžeme postupovat? Děkujeme.

FN

Odpověď:

 

Dobrý den,

právní úprava je sice nejednoznačná v tom, zda se na Vás skutečně vztahuje povinnost přijímat jen řádně očkované děti, ve skutečnosti to není zásadní problém.

Ve školském zákoně se uvádí, že „při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem“. Tím se myslí zákon o ochraně veřejného zdraví, podle kterého „předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“.

Přestože oficiálně nejste registrovaná mateřská škola, která poskytuje předškolní vzdělávání, je otázkou právního výkladu, zda se na Vaše zařízení též vztahuje úprava v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Pokud se „předškolním zařízením“ má na mysli obecně jakékoliv zařízení, které poskytuje služby dětem pro děti v předškolním věku, pak by se na Vás povinnost vztahovala. Domníváme se však, že tomu tak není a že pojem „předškolní zařízení“ je totožný s pojmem mateřská škola ve smyslu školského zákona. Vede nás k této úvaze zejména § 185 odst. 13 školského zákona, který tyto pojmy ztotožňuje. Povinnost přijímat jen očkované děti tudíž nemáte, neboť nejste předškolním zařízením ve smyslu mateřské školy, ale jiným zařízením stejně jako např. sportovní či výtvarné oddíly a kroužky, mateřské kluby apod., na které se povinnost zjišťovat očkování dětí nevztahuje.

Nicméně, i kdyby úřady pojem „předškolní zařízení“ vztahovaly i na Vás, existuje způsob, jak přijímat i děti, které nemají plný rozsah stanoveného očkování nebo nejsou očkované vůbec. 

Je třeba poukázat na to, že Ústavní soud ve svém jediném rozhodnutí týkajícím se ústavnosti povinného očkování (nález ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III.ÚS 449/06) uvedl zjednodušeně řečeno, že musí existovat výjimky, zejména z důvodu víry, přesvědčení či svědomí rodičů, kdy očkování nesmí být sankcionováno či jinak vynucováno. Toto rozhodnutí se sice vztahovalo na situaci, kdy rodičům byla uložena pokuta za nesplnění očkování, ovšem například Krajský soud v Hradci Králové názor Ústavního soudu vztáhl i na přijímání dětí do mateřských škol (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011). Zde dovodil, že „sankcionování“ může mít podobu i v nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelky škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí.

Pro případ, že byste byli považováni za „předškolní zařízení“, je tedy vhodné, abyste v dotazníku či evidenčním listu, který rodiče vyplňují a podepisují, zjišťovali i očkování dítěte. U neočkovaných dětí jste ovšem oprávněni učinit výjimku a takové děti přijímat s odkazem na zmíněnou judikaturu soudů a zákaz diskriminace (podle antidiskriminačního zákona je zakázána diskriminace v přístupu ke vzdělání či jiným službám z důvodu víry či světového názoru). Tato možnost se ovšem netýká jen klubů či jiných obdobných zařízení, jako je to Vaše, ale pochopitelně též registrovaných mateřských škol, u kterých je dána povinnost přijímat jen očkováné děti.

Doporučujeme Vám do evidenčních listů zahrnout následující položku k zaškrtnutí ze strany rodičů:

„Očkování 

 Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním 

 Dítě má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – přiložte tento doklad

 Dítě se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním v plném rozsahu – uveďte důvod …………………………………………..“

Nadále tedy můžete deklarovat, že přijímáte i neočkované děti, a to formou, že ve Vašem zařízení jste připraveni přijmout i neočkované děti, pokud rodiče odmítli očkování z důvodu svého přesvědčení, víry či svědomí. Koneckonců v sousedním Rakousku či Německu se vůbec očkování při přijímání dětí do školek nezjišťuje a problémy z toho nevznikají, u nás tedy tato povinnost je pouze nepřímou sankcí vůči neočkujícím rodičům, nikoliv ochranou veřejného zdraví, jak se oficiálně deklaruje.

Vaše Férová nemocnice

 

17.10.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS