Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Očkování a lékařská mlčenlivost

Dobrý den. Děkuji, že se budete zaobírat mým dotazem. Máme 17měsíční dceru a 4měsíčního syna + 11 let a 5 let staré dcerky. 17měsíční dcera a 4měsíční syn nejsou očkovaní vyhláškou povinným očkováním.
Od 1. 4. letošního roku vešel v platnost zákon o zdravotních službách. A mě teď zajímají tyto věci. Je naše pediatrička oprávněná a z jakého titulu, či zákona, nás hlásit na "sociálku"? Jen proto, že neočkujeme. Má pravomoc hlásit do školky, že jsme odložili přeočkování naší 5leté, když ve vyhlášce je psáno mezi 5.-6. rokem se provede přeočkování? Jak je to s podpisem obou rodičů, kdy jej může vyžadovat? Prosím o konkrétní znění zákona.
Mnohokrát děkuji za odpověď.

Michaela

Odpověď:

Dobrý den, 

povinností podrobit se očkování je upravena zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zde je stanoveno, že zákonný zástupce odpovídá za splnění očkovací povinnosti, dokud dítě nedosáhne 15 let.  Podle zákona o přestupcích se dopustí přestupku ten, kdo nesplní povinnost stanovenou k předcházení, vzniku a šíření onfekčních onemocnění. Rodiče tedy sice mohou za nesplnění očkovací povinnosti dostat pokutu, očkování však není vynutitelné. Navíc i možnost pokutování rodičů je sporná, protože podle názoru Ústavního soudu musí existovat výjimka z očkování z důvodu víry a přesvědčení rodičů, a to je právě většinou důvodem pro odmítnutí nebo odložení očkování - nejčastěji filosofické přesvědčení a světonázor.

Hlášení o neočkování na "sociálku"

V případě oznamování neočkování orgánu sociálně-právní ochrany dětí má lékař právo a zároveň povinnost oznamovat případy podezření na zanedbávání péče o dítě. Je ovšem otázkou, zda skutečně ve všech případech odložení nebo odmítnutí očkování jde o tuto situaci. O zanedbávání péče jde typicky v případě sociálně vyloučených rodin, které své děti neočkují, ale zároveň celkově nejeví zájem o jejich zdravotní stav a nedostatečně se o ně starají i v dalších oblastech. Domníváme se, že lékař by rozhodně neměl hlásit rodiče orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud je odmítnutí očkování reakcí na předchozí špatné zkušenosti s očkováním - zde totiž evidentně nejde o zanedbávání ze strany rodičů, ale naopak o ochranu zdraví dítěte. V jiných případech je ale tato otázka sporná a pokud lékař usoudí, že neočkováním dítěte dochází k jeho zanedbávání, tak oznámením této skutečnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí se patrně nedopustí ničeho protiprávního a takového hlášení bude považováno za splnění jeho zákonné povinnosti. Skutečnost je taková, že na západ od nás není neočkování dítěte (nebo částečné neočkování či odklad očkování) chápáno jako jeho zanedbávání, ale jako právo rodičů rozhodovat dle svého přesvědčení o tom, co je v nejlepším zájmu dítěte. Asi ovšem bude ještě trvat, než se i u nás bude takto na tuto otázku pohlížet. Pokud budete oznámeni lékařkou orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pak Vás patrně sociální pracovnice budou kontaktovat a požadovat vysvětlení Vašeho jednání. V takovém případě vysvětlete své motivy a případně též napiště písemné vyjádření o důvodech, které Vás vedou k odmítání očkování. Sociální pracovnice Vás mohou přesvědčovat o výhodách očkování dítěte, ale v žádném případě Vám nemohou např. vyhrožovat odebráním a naočkováním dítěte proti Vaší vůli. To by bylo jednak v rozporu s názorem Ústavního soudu, ale též úřadu ombudsmana, který se již od roku 2002 opakovaně vyjadřoval, že takový postup sociálních pracovnic je zcela nepřijatelný.

Hlášení o neočkování mateřské škole

Lékař ale nemůže o proočkovanosti dítěte informovat mateřskou školu. Jednalo by se o porušení povinnosti mlčenlivosti, ze které v tomto případě neexistuje žádná výjimka. Jinými slovy - existuje povinnost lékaře dodržovat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl o pacientovi v souvislosti s poskytováním péče a z této povinnosti existují výjimky, např. povinnost oznámit trestný čin týrání svěřené osoby aj. V souvislosti s očkováním existuje též výjimka z povinné mlčenlivosti vůči hygienickým stanicím - na žádost hygieniků musí lékař sdělit informace o očkování svých pacientů nebo jim umožnit nahlédnout do jejich dokumentací. Žádná výjimka však není zákonem dána pro sdělování informací škole o zdravotním stavu dítěte bez souhlasu rodičů. Co se týče zákonné lhůty pro očkování mezi 5. - 6. rokem, máte pravdu, že rodiče mohou dítě nechat naočkovat až těsně před dovršením 6. roku věku, což je zcela v souladu s danou vyhláškou. Tudíž v tomto případě pro hlášení komukoliv - ani pro hlášení orgánu sociálně-právní ochrany dětí - není žádný racionální důvod.

V případě, že k takovému jednání dojde, pak můžete na lékaře podat stížnost, a to jak k lékařské komoře, tak i ke krajskému úřadu, který může za tento správní delikt lékaři uložit pokutu až do výše milionu korun. Pokud byste se cítili jednáním lékařky zvlášť dotčeni na svých právech (v podstatě Vám kvůli jejímu neoprávněnému hlášení hrozilo i vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání), pak můžete po lékařce požadovat i omluvu a finanční zadostiučinění formou žaloby na ochranu osobnosti za zásah do Vašeho práva na soukromí, kterému došlo porušením povinnosti lékařky dodržovat lékařskou mlčenlivost.

Podpis rodičů

Nový zákon o zdravotních službách ukládá ve svém § 35 odst. 1, že je třeba souhlasu obou rodičů k takovému lékařskému výkonu, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nezletilého nebo kvalitu jeho života. Mezi takové výkony očkování nepochybně patří, neboť podle příbalových letáků může dojít k závažným nežádoucím účinkům, i když jen ve výjimečných případech. Tento požadavek na souhlas obou rodičů s očkováním a dalšími potenciálně nebezpečnými výkony ovšem bude zrušen právě projednávanou novelou zákona o zdravotních službách.

Pokud byste nechtěli nechat své děti očkovat ani poté, co by Vás lékař informoval o výhodách očkování (přičemž je ze zákona povinen Vás poučit i o jeho rizicích), může si od Vás nechat podepsat tzv. negativní revers, kterým se zbavuje jakékoliv odpovědnosti za neprovedené očkování. Postačí, když tento revers podepíše jeden z rodičů. Neexistuje ovšem povinnost rodičů tento dokument podepsat, i když to má své výhody a podepsáním dokumentu dáte lékaři najevo, že po něm nechcete, aby nesl odpovědnost za neočkování dítěte, a že tuto odpovědnost přebíráte na sebe. V případě, že rodič odmítne revers podepsat, lékař o tomto odmítnutí učiní záznam do zdravotnické dokumentace sám a případně též s podpisem přítomné zdravotní sestry.

Po přijetí nového zákona vznikly také zmatky, zda se má odmítnutí očkování oznamovat soudu dle § 35 odst. 3 zákona o zdravotních službách. Nicméně případné oznámení soudu se vztahovalo na situace, kdy jeden z rodičů očkování chtěl a druhý ne a kdy tedy rodiče měli na očkování různé názory, ale také sporné ustanovení bude brzy zrušeno novelou.

Vaše Férová nemocnice

31.7.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS