Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Povinnost mít pediatra?

Dobrý den, 

měla bych otázku. Vím, že nemám zákonnou povinnost mít pro děti registrujícího pediatra a s tím souvisí můj dotaz, jak je to s přihláškou do školky. 

Může mne pediatr odmítnout, když nyní přijdu do ordinace s prosbou o registraci a razítko na přihlášku?

Dodám, že očkování z důvodu víry a přesvědčení odmítám, což také uvedu v žádosti o udělení výjimky z přijímacích kritérií do MŠ. Nadále chci pediatra navštěvovat co nejméně a nadále léčit své děti přírodní cestou a homeopatiky. O vývoji a zdravotním stavu dětí si vedu záznamy sama.

Děkuji za odpověď


 

Odpověď:

Dobrý den,

na základě § 42 odst. 2) zákona č. 373/2011 Sb. vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti registrující poskytovatel posuzované osoby v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, a to na základě komplexního zhodnocení zdravotního stavu dítěte. V případě, že požadujete posudek pro přijetí dítěte do školky, je tedy v první řadě nutností dítě registrovat u některého z poskytovatelů.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče je upraveno v  § 48 odst. 1 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dle něhož je odmítnutí možné v následujících případech:

a) pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení (v souvislosti s přijetím pacienta by tedy došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných již přijatým pacientům) nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení,

b) pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

c) pokud není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

S největší pravděpodobností by tedy k odmítnutí ze strany lékaře dojít nemělo, nicméně pokud by některý z výše uvedených důvodů byl naplněn, mohlo by skutečně dojít k tomu, že Vás Vámi zvolený poskytovatel odmítne registrovat.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že povinnost očkování stanovuje § 46 zák. č. 258/2000 Sb., jehož první odstavec uvádí, že pro fyzické osoby trvale žijící na našem území, je očkování proti některým infekčním onemocněním povinností, přičemž vy, jakožto zákonný zástupce nezletilého dítěte, dle odstavce 4 tohoto ustanovení, nesete odpovědnost za splnění povinnosti svého dítěte. Povinná očkování jsou konkrétně upravena vyhláškou č. 537/2006 Sb. V případě, že nezajistíte, že se Vaše dítě podrobí těmto povinným očkováním, dopouštíte se přestupku dle § 29 zák. č. 200/1990 Sb., písm. f), za což by Vám mohla být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč. V případě, že absenci očkování odůvodníte výhradou svědomí, myšlení či náboženského vyznání, je však udělení této pokuty nepravděpodobné.

Ve věci přijetí neočkovaných dětí do mateřské školky jsme již zodpovídali dotaz například zde nebo zde. Více informací se můžete dozvědět také v tomto článku. V případě, že děti nenecháte řádně očkovat, je poměrně nepravděpodobné, že Vám pediatr vydá potřebný posudek. Přesto však lze dítě do školky přijmout, a to v případě, že Vám ředitel školky udělí výjimku, nebo budou u dítěte porkázány trvalé kontraindiakce či imunita. Sám se však tímto vystavuje riziku správního řízení v případě hygienické kontroly.

Ohledně návštěvy pediatra za účelem léčby dětí a preventivních prohlídek uvádíme, že povinnost jejich absolvování není zákonem explicitně stanovena. Přesto však registraci dětí u lékaře i následné absolvování preventivních prohlídek, lze doporučit, neboť v krajním případě hrozí zásah orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Dle § 858 zák. 89/2012 Sb. spočívá rodičovská odpovědnost v péči o dítě, zejména pak v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění, přičemž vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Vaše jednání by tedy mohlo být posuzováno jako nedostatek péče o zdraví dítěte a porušení povinností plynoucích z rodičovské odpovědnosti.

I když uznáváme, že nenavštěvování pediatra nemusí být nutně projevem nezájmu o dítě, někdy spíše naopak, tak je možné, že OSPOD se o Vás bude zajímat více než o průměrného rodiče.

Dle § 7 odst. 2 zák. 359/1999 Sb. může kdokoliv upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Dle § 10 odst. 4 zmíněného zákona pediatr, obdobně jako kterýkoliv jiný poskytovatel zdravotních služeb, má v této věci dokonce oznamovací povinnost, a to bez zbytečného odkladu. V tomto odstavci je také výslovně uvedeno, že se na tuto událost nevztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost.

V případě, že zaregistrujete dítě u praktického lékaře, ale nemáte v úmyslu jej navštěvovat a absolvovat s Vašimi dětmi ani preventivní prohlídky, nelze vyloučit možnost, že lékař uvědomí místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, který, jakožto orgán sociálně právní ochrany dětí, bude nucen provést v dané věci šetření a následně přijmout potřebná opatření k nápravě dané situace, tj. nařídit následující výchovná opatření dle § 13 výše zmíněného zákona, přičemž rozptyl opatření je široký od napomenutí až po odebrání dítěte, nicméně to ve Vašem případě pravděpodobně nebude namístě, protože to, že nenavštěvujete pediatra, nemusí být nutně projevem Vašeho nezájmu o dítě či zanedbávání, ale Vašeho světonázoru.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

15.6.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS