Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Sankce za neočkování

Dobrý den. na vašich stránkách jsem narazil na tento článek...

Sankce za neočkování

Nesplnění očkovací povinnosti (pokud se nejedná o stanovenou výjimku ze zdravotních důvodů) je podle zákona o přestupcích řešeno jako přestupek na úseku zdravotnictví. V roce 2010 však Nejvyšší správní soud dovodil, že očkování není upraveno dostatečně konkrétně zákonem, ale ve skutečnosti je nařizuje pouhá vyhláška. To je podle soudu protiústavní a není tedy možné někoho za nesplnění očkování pokutovat. Zatím není jasné, zda toto soudní rozhodnutí nebude do budoucna přehodnoceno.

Můj dotaz tedy zní, zda se přístup k očkování nijak nezměnil ? Máme dceru která se narodila 25.února letošního roku. Na základě přečtení mnoha odborných článků o očkování a o obsahu jednotlivých vakcín jsme se rozhodli, že by jsme očkování odložili na dva roky věku dcery nebo úplně stejně jako je tomu v jiných státech, kde se očkuje buď od dvou let či není očkování vůbec povinné. Rád bych věděl, zda jsou sankce stále stejné jako tomu bylo do roku 2010 a to 10 000 každému rodiči, nebo zda už se to takto neřeší? Případně bych vás i požádal o vaší radu zda očkovat či nikoliv. Než se rozhodneme, tak bychom rádi znali maximum názorů v dané problematice.

Za odpověď mnohokrát děkuji

Odpověď:

Dobrý den, 

Váš dotaz se týká odkladu očkování u dítěte a možné sankce za neočkování. Povinnost podrobit se očkováním proti infekčním onemocněním vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. V případě dětí, které nedovršily 15 let, odpovídá za splnění této povinnosti jejich zákonný zástupce. Členění jednotlivých očkování a podmínky jejich provedení je pak podrobněji upraveno vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem

Do dvou let věku dítěte zpravidla probíhá intenzivní program očkování, který je důležitou složkou preventivní péče a chrání děti před život ohrožujícími nemocemi. Ten pro všechny děti začíná tzv. hexavakcínou - jedná se o očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Dále jsou děti povinně očkovány proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. V indikovaných případech se také provádí očkování proti tuberkulóze a pneumokokovým infekcím. Očkování a následná přeočkování pak probíhají na základě očkovacího kalendáře, který je dostupný např. na stránkách České vakcinologické společnosti zde. U některých očkování vyhláška přímo nestanoví, do jakého věku dítěte má k očkování dojít. V takovém případě nelze rodiče sankcionovat pokutou za neočkování, možnou sankcí je ale nepřijetí dítěte do školky (viz níže). 

Nepodrobení dítěte očkování je přestupkem na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, který je upraven v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Za tento přestupek je možné uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, a to každému z rodičů. Tyto přestupky projednává hygienická stanice. Pokuty jsou nadále v této výši zachovány. Otázkou se již zabýval také Ústavní soud, byl totiž podán návrh na zrušení předmětných ustanovení. Rozhodnutí Ústavního soudu si můžete přečíst zde. Ústavní soud rozhodl, že předmětná ustanovení nebudou zrušena, a přestupky tak zůstaly zachovány včetně sankce v podobě pokut. Ústavní soud, ale také dovodil, že sankci je možno rodičům v odůvodněných případech prominout, například když očkování prokazatelně odporuje náboženskému vyznání rodiny. 

Kromě pokuty hrozí také omezení přístupu dítěte do mateřské školky a dalších kolektivů (př. školy v přírodě, tábory, lyžařské výcviky - tzn. akce, kterých se na dobu delší 5 dní účastní 30 a více dětí do věku 15 let). Otázkou sankce v podobě nepřijetí dítěte do školky se zabýval v roce 2015 také Ústavní soud. Ten dovodil, že povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy není protiústavním zásahem do práva na vzdělání (stanovisko je dostupné zde). Předškolní zařízení tak mohou navštěvovat pouze děti řádně naočkované. Existují ale výjimky: patří mezi ně děti s potvrzenou imunitou proti nákaze. Dále děti, které se nemohou pro trvalou kontraindikaci očkování podrobit. Tzv. výhrada svědomí - tedy prohlášení rodičů, že očkování odporuje jejich náboženskému vyznání, není jako výjimka pro přijetí do kolektivu uznána. 

Pokud by předškolní zařízení toto nerespektovalo, vystavuje se vysoké pokutě. Pro přijetí do školky je tedy nutné, aby Vaše dítě bylo řádně naočkováno. 

Co se týče Vaší žádosti o radu, zda Vaši dceru naočkovat či nikoliv, nemůžeme jí bohužel vyhovět. Názory na tuto problematiku se různí - odborníci argumentují ochranou veřejného zdraví. Na druhou stranu ale připouští, že i očkování stejně jako jiné lékařské zákroky, může v krajním případě vést ke způsobení závažné újmy, čehož se nejčastěji obávají rodiče. Dalším faktorem je i zdravotní stav dítěte a možné kontraindikace, každé dítě je tak nutno posuzovat individuálně. My jsme poradnou právní, proto můžeme Váš dotaz posoudit pouze z hlediska právního. Bylo by tedy jednoduché říci, že pokud se chcete vyhnout sankci nechte dítě naočkovat. Sankce však v tomto případě nehraje roli, rozhodující je zdraví Vaší dcery. Její zdravotní stav je však nejlépe schopen posoudit její ošetřující lékař. Proto se domníváme, že byste se s touto otázkou měli obrátit právě na ošetřujícího lékaře či jiného odborníka na tuto oblast medicíny. 

Pro shrnutí bychom uvedli, že očkování, jak vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, jsou povinná. Za splnění očkovací povinnosti u dětí mladších 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce. Výjimku z očkovací povinnosti tvoří trvalá kontraindikace neumožňující dítěti se očkování podrobit, prokazatelná imunita dítěte proti nákaze a výhrada svědomí. Jaká očkování jsou povinná, a do kdy má k naočkování dojít naleznete ve vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem. Porušení očkovací povinnosti je přestupkem, za který může hygienická stanice uložit každému z rodičů pokutu až do výše 10 000 Kč. Očkování je rovněž předpokladem pro přijetí dítěte do předškolního zařízení.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

16.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS