Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Postup léčebny při nedobrovolné hospitalizaci. Mohou zbavit osobu svéprávnosti?

Dobrý den,

jsem již zoufalá a nevím na koho se obrátit. V zákonech se moc bohužel nevyznám a v této situaci jsem poprvé a mám hrozné obavy.

V krátkosti nastíním situaci:
Můj strýc (66 let) je velice inteligentní a úspěšný člověk. Dostal se do problému s depresemi, které řešil bohužel alkoholem ve větší míře než je zdrávo. Manželka od něj odešla (aby ho tímto krokem donutila jít na léčení), což ovšem mělo naopak destruktivní dopad. Začal pít ještě více a pod vlivem depresí a alkoholu prohlásil několikrát, že si něco udělá a vyhrožoval sebevraždou. Dopadlo to tak, že jsem zavolala policii a záchranou službu, když jsem se nemohla dostat k němu do bytu a měla strach, jestli si něco neudělal nebo se mu něco nestalo! Asi po hodině otevřel s tím, že spal a následně ho převezli do léčebny, přičemž celou dobu souhlasil, že s tím chce něco dělat a že ví, že má problém s depresemi a alkoholem. Když byl převezen do nemocnice, tak stále s léčbou a hospitalizaci souhlasil a souhlasí stále!

Teď se dostávám k problému,kvůli kterému se na Vás obracím.
Po 3 dnech hospitalizace mu přišel dopis: "Usnesení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním zařízení". V něm je uvedeno, že byl zadržen bez písemného souhlasu dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., a podle § 69 odst. 1, 2 z.ř.s. mu byl přidělen opatrovník z řad advokátů.

Můj dotaz:

1) Jak je možné, že uvádějí, že nesouhlasil a byl zadržen, když celou dobu souhlasil a šel dobrovolně i když následkem přivolané záchranné služby a za asistence policie, jelikož jsem se nemohla dostat do bytu.
2) Byl mu přidělen zmocněnec-opatrovník, ale uvádí se, že si mohl někoho zvolit on sám, ale nikdo se ho ani neptal, prostě mu byl přidělen.

Po 10 dnech hospitalizace v léčebném zařízení mu přišlo další usnesení a to nás ještě více vyděsilo! Bylo mu doručeno den poté, co podepsal dobrovolnou léčbu v protialkoholní léčebně (předtím těch 10 dní byl na detoxu, aby ho stabilizovali).

Usnesení zní:

Zahájeno dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č.292/2013 Sb. Současně soud jmenoval za opatrovníka dle § 69 odst. 2 z.ř.s. advokáta xxxxx.

Z výpovědi lékařky vyplynulo, že se jedná o pacienta s depresivním syndromem, abusem alkoholu, který v opilosti chtěl vyskočit z okna. Po interním vyšetření v nemocnici byl odeslán k hospitalizaci do léčebny. Při přijetí jevil známky duševní poruchy ve smyslu počínajícího odvykacího stavu, nekritičnosti k okolnostem přijetí i abusu alkoholu, subdepresivní nálady, úzkosti. Umístěný ve výpovědi uvedl, že je hospitalizován se svým souhlasem pro závislosti na alkoholu a deprese a je ochoten nastoupit na protialkoholní léčení.

Podle ustanovení § 75 odst.1 z.ř.s. je zdravotní ústav, ve kterém jsou umisťovány osoby z důvodu uvedených v jiném právním předpise, povinen oznámit do 24h soudu, v jehož obvodu je zdravotní ústav, převzetí každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu.

Soud bez jednání podle ustanovení 77 odst.1 z.ř.s. rozhodne do 7dnů od převzetí. O projednání věci svolá jiný soudní rok. Jiný soudní rok se koná zpravidla ve zdravotním ústavu. Soud provede důkazy potřebné pro posouzení, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodu a k tomu zejména vyslechne umístěného člověka, ošetřujícího lékaře a další osoby o jejich vyslechnutí umístěny požádá.

Podle ustanovení § 38 odst.1 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách je možné bez souhlasu pacienta jej hospitalizovat, jestliže je nařízená izolace, karanténa, nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí, nebo jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje aby vyslovil souhlas.

Na základě prokázaných skutečností dospěl soud k závěru, že existují zákonné důvody pro nedobrovolnou hospitalizaci umístěného člověka, neboť v případě, že by nebyl omezen ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem (právě hospitalizace v odborném zdravotnickém zařízení), to je v nynější ústavní péči, mohlo by dojít k nebezpečí ohrožující zejména život a zdraví jeho osoby pro riziko realizace sebevražedných proklamací a pokračující abuse alkoholu.

Proto bylo rozhodnuto, že k převzetí došlo ze zákonných důvodu a tyto důvody nadále trvají. I když soud současně zvážil i jiná méně omezující opatření a bylo shledáno, že tato jsou nedostatečná k ochraně daného jednotlivce nebo veřejnosti (např. Rozsudek ESLP ve věci Ťupa proti České republice ze dne 26.5.3011 č.č.39822/07)
 

Omlouvám se, ale s tímto se setkávám poprvé v životě a jelikož já jsem mu zavolala tu záchranou službu já, mám toto tak trochu na zodpovědnost a bojím se, aby to pro něj nemělo špatné důsledky! Sám se bojí, aby mu někdo nevzal svéprávnost nebo řidičské opravnění (i když pod vlivem nikdy neřídil a nespáchal ani žadný trestný čin nebo přestupek. Ani se o sebevraždu nepokusil, jen s ní vyhrožoval). Celou dobu je pokorný a spolupracující člověk, co se chce léčit a vrátit se zpět do normálního života, jako tomu bylo dříve! Celou situaci si velmi dobře uvědomuje. Sebevražedným jednáním jen vyhrožoval pod vlivem alkoholu a dnes toho lituje, bohužel už má teď v tom usnesení "nálepku".

Prosím... prý je toto standardní postup a nemáme se obávat (ale já se obavám) a tím, že nyní podepsal a souhlasil s lečením a hospitalizací (na 3měsíce) se prý toto usnesení ruší zastaví se soudní řízení, je to prosím tak?

Je možné, že to druhé usnesení přišlo později a navazovalo na ten první dopis, jelikož jeho stav je velmi dobrý a již po 10 dnech ho přemístili na pavilon protialkoholní léčby. Bojím se aby ho nezbavili svéprávnosti nebo to pro něj nemělo nějaké špatné důsledky! Slovíčko "soudní rok" mě vyděsilo, když jsem si ho vygooglila.

Moc vám děkuji za vysvětlení, radu, popřípadě informaci na koho se obrátit!

Mám to nechat být a opravdu se toto usnesení samo zruší? Či mám podávat odvolání a nějak to řešit? Jak mu mohu více pomoci? Přístup ze všech stran je dosti laxní.

Mockrát Vám ze srdce děkuji a přeji jen to dobré.

Martina

Odpověď:

Dobrý den,

rádi Vám s Vaší složitou životní situací pomůžeme. Hned na úvod Vám můžeme sdělit, že v případě Vašeho strýce se jedná o běžný postup při tzv. nedobrovolné hospitalizaci pacienta. Níže jsou uvedeny základní informace k tomuto institutu a k soudnímu řízení s ním spojeným. Stejně tak uvádíme informace k svéprávnosti fyzických osob a jejímu omezování.
 

Nedobrovolná hospitalizace pacienta a řízení o přípustnosti převzetí do zdravotnického zařízení

Podstatou tohoto institutu je úprava hospitalizace pacienta, který do zdravotnického zařízení (nemocnice) nenastoupil sám a dobrovolně.

  • V případě Vašeho strýce to bylo za okolností, kdy byl do nemocnice převezen záchrannou službou v doprovodu Policie ČR, a to na základě Vašeho telefonátu. Určitě jste postupovala správně i vzhledem k tomu, že Váš strýc má/měl problémy s alkoholem a dříve mluvil o sebevraždě. V těchto situacích je důležité jednat včas.
  • Skutečnost, že Váš strýc následně prohlásil, že s hospitalizací souhlasí dále nevylučuje primární povinnost nemocnice soudu oznámit nedobrovolně hospitalizovaného pacienta, ovšem je důvodem pro zastavení řízení, jak uvádíme dále.

V případě, že k nedobrovolnému přijetí pacienta do nemocnice dojde, má nemocnice oznamovací povinnost soudu. Soud pak následně přezkoumává splnění zákonných podmínek pro toto nedobrovolné umístění pacienta do nemocnice.

  • To, že Vašemu strýci bylo doručeno usnesení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém zařízení je důkazem toho, že nemocnice v Dobřanech splnila svou zákonnou povinnost a hospitalizaci Vašeho strýce soudu opravdu nahlásila.

Jakmile je soudu doručeno oznámení o nedobrovolné hospitalizaci pacienta XY, zahájí řízení o vyslovení přípustnosti převzetí pacienta do zdravotnického zařízení. Pro toto řízení soud pacientovi jmenuje opatrovníka, který v tomto řízení hájí jeho práva a zájmy.

  • Opět se jedná o běžný postup, který je v souladu se zákonem. V usnesení uvedený § 69 odst. 1 a odst. 2 zákona o zvláštních řízeních soudních říká, že pacient musí být poučen o možnosti zvolit si opatrovníka, což ovšem neplatí v situacích, kdy to jeho zdravotní stav zcela vylučuje. Pokud si jej nezvolí, jmenuje mu soud opatrovníka z řad advokátů.
  • Jestliže lékaři v nemocnici usoudili, že Váš strýc byl při příjmu do nemocnice v takovém zdravotním stavu, že by poučení o možnosti zvolit si opatrovníka neporozuměl a nezvolil si jej, tak jej o této možnosti neinformovali a následně mu soud opatrovníka jmenoval sám dle výše uvedeného postupu.

Listina základních práv a svobod i zákon pak uvádějí, že soud musí o nedobrovolné hospitalizaci rozhodnout do 7 dnů. To je nejspíše důvod toho, že předmětné usnesení bylo Vašemu strýci doručeno 10. dne jeho hospitalizace.

Smyslem takto nastavené právní úpravy je na jedné straně ochrana základního lidského práva na osobní svobodu pacienta (čl. 8 odst. 1 a odst. 6 Listiny základních práv a svobod) - tedy aby se do psychiatrických nemocnic bezdůvodně "nezavírali" lidé, kteří tam nemají být. Na straně druhé jde o ochranu ostatních osob před potenciálně nebezpečnou/nemocnou osobou, která by mimo nemocnici mohla ohrožovat sebe nebo své okolí (např. sebevrazi, kteří se rozhodnou skočit pod vlak nebo se zabít v autě, mohou svým jednáním ohrozit zdraví a životy jiných osob).

Posledně uvedený čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod pak odkazuje na zákonnou úpravu, dle které se tzv. zdravotnické hospitalizace (nedobrovolné) provádějí. Jde o úpravu obsaženou v zákoně o zdravotních službách (§ 38 a následující). Soudní řízení, které je s nedobrovolnou hospitalizací spojeno, je upraveno v zákoně o zvláštních řízeních soudních (§ 66 a následující). Jde tedy o ta ustanovení, která jsou uvedena ve Vámi zmíněných usneseních.
 

Zastavení řízení

§ 72 zákona o zvláštních řízeních soudních (dále "z.ř.s.") uvádí, že pokud pacient dodatečně souhlasí s hospitalizací (s "umístěním do zdravotnického zařízení"), tak soud řízení zastaví (také § 16 z.ř.s.), což je i případ Vašeho strýce. Jde o opatření proti tomu, aby byl pacient v nemocnici "držen" proti své vůli (samozřejmě v zákonem stanovených mezích). Vy tedy sama právně dělat nic nemusíte, resp. nemůžete, protože:

  1. Váš strýc má soudem jmenovaného opatrovníka, který veškerá právní jednání činí za něj, a
  2. nemocnice sama soudu oznámí dodatečně udělený souhlas Vašeho strýce s hospitalizací, popř. tak učiní prostřednictvím jeho opatrovníka.

Svéprávnost fyzické osoby, řidičské oprávnění a informování o zdravotním stavu

V současné době se svéprávnost fyzické osoby dle občanského zákoníku již nezbavuje, ale pouze se omezuje z důvodu duševního onemocnění (§ 56 odst. 1 -> § 57 odst. 1 -> § 55 odst. 2). Skutečnost, že Váš strýc je nyní hospitalizován v psychiatrické nemocnici a podstupuje protialkoholní léčbu, v žádném případě neznamená, že jej soud (nemocnice toto činit nemohou, pouze a výhradě soud) omezí na svéprávnosti. Řidičské oprávnění mu také nikdo kvůli nedobrovolné hospitalizaci "nesebere". Můžete být tedy klidná a uklidnit i Vašeho strýce, že na svéprávnosti jej soud kvůli protialkoholnímu léčení neomezí.

Pokud byste chtěla být informována o průběhu léčby Vašeho strýce, můžete ho požádat, aby ošetřujícím lékařům sdělil, že chce, aby Vás informovali o jeho zdravotním stavu dle § 33 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Neudělá-li to a neurčí Vás jako osobu, kterou lékaři mohou informovat, tak Vám tyto informace nesmějí být poskytnuty.

Shrnuto a podtrženo, postup nemocnice nám nepřipadá nezákonný, ba naopak vše proběhlo, jak má. Váš strýc nyní dobrovolně podstupuje protialkoholní léčbu, s lékaři spolupracuje a od sebevražedných tendencí upustil, což je jistě důležitý základ úspěšně zvládnuté léčby a návratu do běžného života. 

 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6949. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

Váš dotaz v anonymizované formě, včetně naší odpovědi naleznete zde: http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/n--6949.html

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

 

 

 

 

 

12.7.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS