Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

vyhazov od gynekoložky

Dobrý den, mám dotaz.

Odmítla jsem vaginální vyšetřování a svolila jsem 2 ultrazvuky. Tím pádem mne lékařka nechce mít dále ve své péči, že ona potřebuje vaginálně vyšetřovat pokaždé a 5 ultrazvuků je pro ni ok. Já to takto ale nechci. Dala mi písemně, že je to nepodkročitelné minimum péče vnitřně vyšetřovat a 5 ultrazvuků a ať si najdu jiného gynekologa.
Pomíjím nevhodný ton, poznámky, výsměch.
A dále mi odmítla dát žádanku na PPM (peněžitou pomoc v mateřství). To si myslím, že je její povinnost to vystavit, pokud je jasné, že jsem těhotná.
Může mi to vystavit třeba praktik?
A co dělat s takovým přístupem, vždyť to je proti zákonu takto vyhazovat člověka kvůli tomu, že odmítá určitou část vyšetření, kterou shledávám z dobrých důvodů jako kontraproduktivní.
Děkuju.

Jolka

Odpověď:

Dobrý den,

gynekologické prohlídky v průběhu těhotenství se dle vyhlášky o preventivních prohlídkách řadí mezi preventivní prohlídky. Vyhláška však dale nijak nespecifikuje, jak by měly takovéto prohlídky probíhat a co by mělo být jejich obsahem.

Dřívější vyhláška ministerstva stanovovala rozsah těchto prohlídek. Jednalo se však pouze o četnost prohlídek ( tedy skutečnost, že daná prohlídka probíhá například 1x za 4 týdny, atd.)

Skutečnost, že Vaše gynekoložka požaduje přesný postup vyšetřování při každé gynekologické prohlídce, nemá oporu v zákoně. Obsah ani rozsah těchto prohlídek není v zákoně nide přesně specifikován.

Nicméně je nezbytné, abyste byla o povaze a významu všech vyšetření náležitě informována. Jelikož se jedná o poskytování zdravotní péče, tak I zde platí pravidlo, že žádný zákrok nelze provést bez svobodného a informovaného souhlasu ženy. Zákon o zdravotních službách totiž ve svém § 28 odst. 1 stanovuje, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Z toho take vyplývá, že je možné, aby pacient zdravotní služby odmítl, pokud s jejich provedením nesouhlasí.

Co se týče nevhodného chování lékařky, je třeba upozornit na to, že jako pacientka máte při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování Vašeho soukromí, jak stanovuje § 28 odst. 3 zákona o zdravotních službách.

Co se týče ukončení zdravotní péče ze strany Vaší lékařky, je nutné konstatovat, že dle zákonné dikce má poskytovatel zdravotních služeb (take Vaše ošetřující lékařka) právo na ukončení péče o pacienta pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jedná se o situaci, kdy pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb (§ 48 odst. 2 písm. c zákona o zdravotních službách), k tomu však dle našeho názoru ve Vašem případě nedošlo, jelikož jste neodmítla veškeré lékařské služby. Další situací, kterou zákon stanovuje jako předpoklad pro ukončení zdravotních služeb, je situace, kdy pacient přestane poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. Ani tato podmínka nebyla ve Vašem případě dle našeho názoru splněna, bohužel však záleží zejména na odůvodnění ze strany Vaší ošetřující lékařky.

Jelikož nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše ošetřující lékařka jednotlivé prohlídky vede, doporučili bychom Vám vyhledat lékaře, kterému důvěřujete a který Vám bude vyhovovat. Na změnu lékaře máte podle § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění právo každé tři měsíce.

Doporučovali bychom Vám tedy nejprve kontaktovat Vaši stávající ošetřující lékařku a vysvětlit jí výše uvedené. V případě, že bude trvat na ukončení zdravotní péče právě z důvodu neposkytování součinnosti z Vaší strany, doporučovali bychom Vám nalézt nového ošetřujícího lékaře.

Nyní k Vašemu dotazu týkající se žádanky o peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění zákonem stanovených podmínek pojištěnci. PPM se poskytuje ženě, který porodila dítě, po dobu 28 týdnů, a to od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství Vám skutečně musí vystavit a potvrdit příslušný lékař.  Podle informací uvedených na stránkách České správy sociálního zabezpečení vydává žádanku ošetřující lékař v předporodní péči, tudíž skutečně Váš gynekolog. Dle našeho názoru tuto žádost však může vystavit jakýkoli ošetřující lékař, což vyplvá z § 109 odst. 4 písm. b 3. zákona o nemocenském pojištění, který stanovuje, že tento posudek vystavuje ošetřující lékař matky, kterým může bý také Váš praktický lékař.

Doporučovali bychom Vám tudíž s Vaší žádostí kontaktovat Vašeho praktického lékaře. Žádost by Vám měli bez problému vystavit také v porodnici. To nic nemění na situaci, že se Vaše ošetřující lékařka nevydáním žádosti dopouští přestupku na základě zákona o specifických zdravotních službách. Ten totiž stanovuje, že je povinností lékaře posudek vydat ve lhůtě 10 dní. Zákon o zdravotních službách pak stanovuje, že posudková péče je druhem zdravotní péče. Vaše lékařka je tak k vydání posudku povinna ze zákona a za nevystavení posudku ji hrozí pokuta.

Vzhledem k tomu, že Vaše ošetřující lékařka jednala v rozporu se zákonem, můžete si na její jednání stěžovat. Stěžovat si můžete jak na nevhodné jednání, tak na nezákonné ukončení péče a neadekvátní požadavky na průběh jednotlivých vyšetření a také na nevydání požadované žádosti o PPM. Stížnost můžete podat orgánu, který udělil souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Tímto orgánem je zpravidla krajský úřad. Ve stížnosti uvedete, jakých pochybení se Vaše ošetřující lékařka dopustila. Více informací o podávání stížností naleznete na stránkách Férové nemocnice, zde. Další možností je podání soukromoprávní žaloby. Pokud byste zvolila tuto cestu, chtěli bychom Vás upozornit na to, že  se jedná o zdlouhavý a finančně náročný způsob řešení sporu. Zároveň bychom Vám v takovém případě doporučili kontaktovat advokáta. Seznam všech advokátů naleznete zde. Stěžovat si můžete také prostřednictvím České lékařské komory, více informací k podávání stížností u tohoto orgánu naleznete zde.

Přejeme Vám zdárné vyřešení Vaší politováníhodné situace.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

20.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS