Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

zobrazit odpovědi Práva rodičů, kontakt s dítětem

zobrazit odpovědi Poučení pacienta o zákroku

zobrazit odpovědi Souhlas pacienta

Co musí obsahovat odmítnutí zákroku tzv. negativní revers? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta léčit bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Je lékař zproštěn odpovědnosti za zákrok, když s ním pacient souhlasil? zobrazit odpověď  
Co je to lege artis? skrýt odpověď  
 

Jedná se o nejpodstatnější zásadu zdravotnické profese. Lege artis v překladu znamená v „dle pravidel umění“. V praxi to znamená, že je lékař povinen poskytovat péči v souladu s profesními povinnostmi a standardy, respektive v souladu s poznatky lékařské vědy. Takto alespoň hovořila do nedávna účinná úprava – zákon o péči o zdraví lidu, a doposud platná a účinná Úmluva o lidských právech a biomedicíně.


Nový zákon o zdravotních službách se k definování lege artis staví již méně šťastně. Dle jeho znění se náležitou odbornou úrovní rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti dotyčného poskytovatele zdravotních služeb (lékaře či zdravotnického zařízení). Toto znění potenciálně otevírá prostor pro neposkytnutí náležité péče. Následně se pak lékaři a zdravotnická zařízení mohou hájit tím, že zákon jim nenáležité poskytování péče umožňuje, pokud k tomu nemají potřené podmínky. Ve finále může tato formulace značně ohrozit zdraví pacienta a následně ztížit vymáhání náhrady škody, která pacientovi zdravotnickým výkonem vznikla. Teprve až rozhodovací praxe soudů určí, jaký bude mít dopad nová definice pro praxi.

Více o k Lege artis

Úmluva o lidských právech a biomedicíně,

Závazná mezinárodní smlouva jako pramen nejvyšší právní síly, regulující poskytování zdravotní péče v České republice, článkem 4 stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Tato úmluva je stále ještě platná a účinná. Lege artis byl dříve definován v dnes již zrušeném zákoně č. 20/1996 Sb. o péči a zdraví lidu a sice jako „povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.“

Definice lege artis v zákoně o zdravotních službách

Nový zákon o zdravotních službách zavádí do právního řádu i novou definici postupu lege artis. Pacient má podle § 28 odst. 2 zákona právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Toto ustanovení je třeba vykládat za pomoci ust. § 4 odst. 5 zákona, vymezující náležitou odbornou úroveň jako poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Povrchním pohledem na toto zákonné ustanovení by mohl leckterý pacient snadno nabýt dojmu, že bude možno poskytovat zdravotní služby na nedostatečné úrovni. Ať už z důvodu nedostatečného vybavení zdravotnického zařízení, nebo jeho špatné finanční či personální situace. Nelze však opomíjet první část definice náležité odborné úrovně, s již ustáleným obsahem. Ta totiž bude v praxi opět znamenat, pro případ, kdy není zdravotnické zařízení, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, schopno poskytnout pacientovi potřebnou specializovanou péči, bude takový pacient přesunut do jiného zdravotnického zařízení, jež bude schopno potřebou péči zajistit.

Zde je na místě spíše varovat před příliš širokým výkladem § 4 odst. 5 zákona, kterému zřejmě chtěl zákonodárce zabránit právě vložením objektivních možností. Extenzivním výkladem bychom dospěli k situaci, kde by pacient měl právo vyžadovat i takové medicínské postupy, které v podmínkách našeho zdravotnictví zatím nejsou aktuálně možné, např. z důvodu financování. K právu pacienta na poskytování zdravotní péče v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a jeho finančním limitům se již dříve vyjádřil i Ústavní soud, který konstatoval, že systém veřejného pojištění je limitován objemem finančních prostředků na úhradu zdravotní péče, získaným z vybraného pojistného.

Nová širší definice lege artis v zákoně o zdravotních službách zohledňuje limity a vývoj českého zdravotnictví, a v praxi neznamená změnu v dosavadní praxi poskytování zdravotní péče.

Co dělat, pokud nebyl pacient řádně poučen o provedeném zákroku? zobrazit odpověď  
Může lékař pacientovi neříct celou pravdu o jeho diagnóze? zobrazit odpověď  
Co je to pozitivní revers? zobrazit odpověď  
Může pacient vzít svůj souhlas se zákrokem zpět? zobrazit odpověď  
Kdy je souhlas se zákrokem neplatný? zobrazit odpověď  
Může pacient nechat rozhodnutí, zda dát souhlas se zákrokem, na lékaři? zobrazit odpověď  
Může nezletilý pacient nebo pacient omezený ve svéprávnosti k právnímu… zobrazit odpověď  
Může lékař operaci rozšířit a provést také další zákrok, ke kterému nemá… zobrazit odpověď  
Kdy musí být souhlas s léčbou v písemné podobě? zobrazit odpověď  
Je potřeba souhlasu obou nebo jen jednoho z rodičů nezletilého pacienta? zobrazit odpověď  
Může pacient určit osoby, které budou o jeho zdravotním stavu rozhodovat,… zobrazit odpověď  
Má pacient právo obdržet kopii informovaného souhlasu, který podepsal? zobrazit odpověď  

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Povinnosti lékařů

zobrazit odpovědi Souhlas s péčí u dítěte

zobrazit odpovědi Dříve vyslovená přání

zobrazit odpovědi Nadstandardy ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS