Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

zobrazit odpovědi Stížnosti

zobrazit odpovědi Soudní řešení

Může dojít k tomu, že pacient v důsledku určitého zákroku utrpí újmu na… zobrazit odpověď  
Jaký je rozdíl mezi žalobou o náhradu škody a žalobou na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď  
Jaká jsou pravidla pro náhradu škody? zobrazit odpověď  
Jaká je promlčecí doba u škody způsobené na zdraví? zobrazit odpověď  
Jak se stanovuje výše náhrady škody? zobrazit odpověď  
Jak je upravena žaloba na ochranu osobnosti? skrýt odpověď  
 

Žalobu na ochranu osobnosti lze podat i v případech, kdy nebyla způsobena škoda (např. porušení povinnosti mlčenlivosti a vyzrazení citlivých údajů o onemocnění pacienta, léčba pacienta bez jeho informovaného souhlasu, neoprávněné nakládání s osobními údaji pacienta). Lze ji podat i doplňkově k žalobě o náhradu škody, pokud došlo k zásahu do osobnostních práv pacienta.

Ohledně znaků a náležitostí žaloby platí obdobně to, co bylo uvedeno výše u žaloby o náhradu škody. Při ochraně osobnostních práv zákon upřednostňuje upuštění od neoprávněného zásahu, odstranění jeho následků a nemajetkové zadostiučinění (omluvu). Teprve, pokud toto není dostačující, může soud přiznat náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výše této náhrady se neposuzuje podle tabulek, ale soud ji stanoví podle svého uvážení s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž došlo k porušení práva. Soud může žalobcem požadovanou částku snížit. Žaloba se podává u krajského soudu místně příslušného podle sídla žalovaného.

Jaká je promlčecí doba u zásahu do osobnostních práv? zobrazit odpověď  
Jaké jsou náklady na soudní řízení? zobrazit odpověď  
Mohou strany během soudního řízení uzavřít smír? zobrazit odpověď  
Kdy je vhodné podat trestní oznámení? zobrazit odpověď  
Kdy dojde k promlčení trestného činu? zobrazit odpověď  
Jaké lhůty mi běží v průběhu soudního řízení? zobrazit odpověď  
Kdy lze podat ústavní stížnost? zobrazit odpověď  
Kdy lze podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva? zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Mediace: mimosoudní řešení sporů

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Promlčení náhrady škody na zdraví

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS