Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

zobrazit odpovědi Stížnosti

zobrazit odpovědi Soudní řešení

Může dojít k tomu, že pacient v důsledku určitého zákroku utrpí újmu na… zobrazit odpověď  
Jaký je rozdíl mezi žalobou o náhradu škody a žalobou na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď  
Jaká jsou pravidla pro náhradu škody? zobrazit odpověď  
Jaká je promlčecí doba u škody způsobené na zdraví? zobrazit odpověď  
Jak se stanovuje výše náhrady škody? skrýt odpověď  
 

Občanský zákoník upravuje náhradu újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení v hlavě III. paragrafech §2958 a násl.

Zákon uvádí, že v případě ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu peněžitou náhradou vyvažující poškozenému plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. V případě, že vznikla poškozením zdraví také „překážka lepší budoucnosti poškozeného“, nahradí škůdce i ztížení společenského uplatnění. Pokud nelze takto vzniklou újmu vyčíslit v penězích stanoví ji soud dle zásad slušnosti.

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce také duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké, a to peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se opět dle zásad slušnosti. Dále se dle zákona hradí i náklady spojené s péči o poškozeného či náklady, které bylo potřeba vynaložit na jeho pohřeb.

Co se pak týče vyčíslování peněžité náhrady, je potřeba si rozdělit 2 situace:

  1. Ke škodné události došlo před 1. lednem 2014, tedy za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 sb. – V tomto případě se bude náhrada újmy vyčíslovat dle náhradové vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Ke škodné události došlo po 1. lednu 2014, tedy za účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. - Nový občanský zákoník náhradovou vyhlášku zrušil, a proto Nejvyšší soud vypracoval metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato metodika částečně vychází ze zrušené vyhlášky a obsahuje tabulku sazeb bodového ohodnocení bolestného. Metodika by však měla být využívána pouze pro mimosoudní vyrovnání. Je možné si také nechat vypracovat znalecký posudek specializovaným znalcem. Soudy by při vyčíslování však měly vycházet z platné právní úpravy a bolestné dovodit z důkazů a tvrzení. Po zhodnocení všech souvislostí by pak soud měl dospět ke konkrétní částce jako odškodnění.

Jak je upravena žaloba na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď  
Jaká je promlčecí doba u zásahu do osobnostních práv? zobrazit odpověď  
Jaké jsou náklady na soudní řízení? zobrazit odpověď  
Mohou strany během soudního řízení uzavřít smír? zobrazit odpověď  
Kdy je vhodné podat trestní oznámení? zobrazit odpověď  
Kdy dojde k promlčení trestného činu? zobrazit odpověď  
Jaké lhůty mi běží v průběhu soudního řízení? zobrazit odpověď  
Kdy lze podat ústavní stížnost? zobrazit odpověď  
Kdy lze podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva? zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Mediace: mimosoudní řešení sporů

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Promlčení náhrady škody na zdraví

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS